Wyszukiwarka

Rada Sportu została powołana Zarządzeniem Nr WO.0050.8.2020  Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie: zasad powoływania członków Grójeckiej Rady Sportu oraz Regulaminu działania Grójeckiej Rady Sportu,  na kadencję, która trwa 5 lat.

Do zadań Rady Sportu należy w szczególności:

a) opiniowanie strategii rozwoju gminy, powiatu i województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu;
b) opiniowanie projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej;
c) opiniowanie projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej;
d) opiniowanie programów rozwoju bazy sportowej na danym terenie, w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym przeznaczenia terenów  na cele kultury fizycznej i sportu;
e) opiniowanie programów współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi lub innymi podmiotami, w zakresie kultury fizycznej;
f) wsparcie merytoryczne wszelkich innych inicjatyw samorządu sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej i sportu;
g) współpraca z merytoryczną komisją Rady Gminy i Miasta Grójec.

a także:

a) współpraca ze wszystkimi instytucjami organizacjami, stowarzyszeniami, w zakresie inicjatyw na rzecz kultury fizycznej w Grójcu;
b) tworzenie programów rozwoju sportu i rywalizacji w ramach ligi szkół;
c) inicjowanie projektów rozbudowy bazy sportowej miasta;
d) inicjowane projektów do strategii rozwoju w zakresie kultury fizycznej.

Radę Sportu realizuje zadania w składzie:

Mariusz Pachocki – Przewodniczący Rady Sportu,
Michał Kocięba – Zastępca Przewodniczącego Rady Sportu,
Szymon Wójcik – Sekretarz Rady Sportu,
Ireneusz Wojciechowski – Członek Rady Sportu,
Maciej Popiel – Członek Rady Sportu,
Jacek Siedlecki  – Członek Rady Sportu,
Jarosław Kostrzewa – Członek Rady Sportu,
Mateusz Adamski – Członek Rady Sportu,
Maciej Hajdukiewicz – Członek Rady Sportu,
Artur Kukułka – Członek Rady Sportu,
Ireneusz Juraszewski – Członek Rady Sportu.

Kontakt:
e-mail: radasportu@grojecmiasto.pl