Wyszukiwarka

PUNKT KONSULTACYJNY DS. UZALEŻNIEŃ PRZY MIEJSKO GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GRÓJCU

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Al. Niepodległości 6a
05-600 Grójec
tel. 789 176 322

UDZIELAMY WSPARCIA DLA:
1. osób doznających przemocy w rodzinie lub stosujących przemoc wobec członków rodziny,
2. dzieci z rodzin dotkniętych przemocą lub alkoholizmem rodziców,
3. osób uzależnionych,
4. osób współuzależnionych,
5. osób będących w kryzysie.

USŁUGI ŚWIADCZĄ:
psycholodzy,
terapeuci,
psychiatra,
prawnik.

ZADANIA PUNKTU
diagnoza potrzeb,
prowadzenie pracy indywidualnej,
tworzenie problemowych grup wsparcia.

CEL
Zdiagnozowanie problemów w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie oraz zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia dla osób i rodzin korzystających z usług Punktu Konsultacyjnego

ZADANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO
1. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie
2. Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad terapeutycznych, socjalnych i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy
3. Wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia
4. Motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego,
5. Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia
6. Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy
7. Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny
8. Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

Osobą odpowiedzialną za działalność Punktu konsultacyjnego jest Pełnomocnik Burmistrza Gminy i Miasta Grójec ds. Uzależnień:
Dagmara Biedrzycka 
tel. 789 176 322  
e-mail: dagmara.oglozinska@grojecmiasto.pl

W punkcie konsultacyjnym przyjmują specjaliści:

prawnik:
Radosław Kiljanek
tel. 607 935 909         

psycholog: wtorek i czwartek od 15.00 do 19.00
Henryk Zając
tel. 783 055 100
e-mail: punktkonsultacyjny@grojecmiasto.pl

psychiatra: wtorek
Marek Paliński
Zapisy w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grójcu

terapeuta: Terapia Dorośli i Dzieci
Ewelina Białecka 
tel. 574 663 302

terapeuta ds. uzależnień:
Marlena Rosłoń    
tel. 601 803 921

Link do BIP: