Wyszukiwarka

Informacja na temat leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu 

Działając na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 z zm.) GKRPA zajmuje się czynnościami zmierzającymi do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu z zakładzie lecznictwa odwykowego, które swoim zachowaniem powodują:

- rozkład życia rodzinnego,
- demoralizację nieletnich,
- uchylaniem się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny
- systematycznym zakłócaniem spokoju i porządku publicznego,   

Leczenie osób uzależnionych od alkoholu jest dobrowolne, a przymus leczenia może być nałożony jedynie przez Sąd. Niniejszą procedurę regulują przepisy ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018r. poz. 2137z zm.).     

Procedura kierowania na badanie w przedmiocie uzależnienia osoby nadużywającej alkoholu:

1. Złożenie pisemnej informacji w formie wniosku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grójcu

Wniosek o wszczęcie postepowania GKRPA.pdf

Komisję może powiadomić każdy np. rodzina osoby mającej problem z alkoholem, sąsiedzi, zakład pracy, policja, MGOPS

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wzywa do stawienia się zgłoszona osobę i na podstawie zebranego materiału podejmuje rozmowę motywacyjno - informacyjną.

3. Zgodnie z art. 24 i art. 25 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, kieruje również na badanie do lekarza biegłego w celu wydania pozytywnej opinii lub negatywnej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

4. Jeżeli opinia lekarza biegłego psychiatry wskazuje uzależnienie a osoba zgłoszona odmawia poddania się leczeniu, komisja przygotowuje i składa wniosek do Sądu Rejonowego w  Grójcu o poddanie się leczeniu. O zobowiązaniu do leczenia orzeka sąd.

5. Przed przygotowaniem wniosku do sądu o orzeczeniu obowiązku leczenia komisja pierwszoplanowo rozpoznaje czy w związku z nadużywaniem alkoholu nie został złamany któryś z artykułów kodeksu karnego, a w szczególności art. 207 mówiący o odpowiedzialności karnej za fizyczne lub moralne znęcanie się nad członkami rodzin.