• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Sekcji Świadczeń Rodzinnych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Dyrektor
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
podinspektora
w Sekcji Świadczeń Rodzinnych
w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
Al. Niepodległości 6a 05-600 Grójec

Kandydatem na wolne stanowisko pracy może być osoba spełniająca wymagania:

1) Wymagania niezbędne:

- spełnienie wymogów określonych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 , 902 ze zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych;

- co najmniej roczny staż pracy w administracji samorządowej,

- wykształcenie wyższe

2) Wymagania dodatkowe:

- znajomość podstaw Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

- komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność,

- umiejętność pracy w zespole

- umiejętność działania w sytuacjach stresowych,

- znajomość obsługi komputera,

- podjęcie pracy od 1 kwietnia 2018r.

- mile widziane doświadczenie w świadczeniach rodzinnych,

3) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego /500 plus/i do świadczeń rodzinnych,

- prowadzenie korespondencji w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego /500 plus/ i świadczeń rodzinnych,

- prowadzenie ewidencji przyjętych wniosków,

- obsługa programów komputerowych w Sekcji świadczeń rodzinnych

4) Warunki pracy

- pełny wymiar czasu pracy,

- praca biurowa, wymagająca kontaktu z wnioskodawcami;

- praca przy komputerze, oświetlenie naturalne i sztuczne,

- zatrudnienie po spełnieniu formalności na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej dla osób, które nie były zatrudnione w jednostce samorządowej z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas określony lub nieokreślony.

5) Informacja dodatkowa:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grójcu nie został osiągnięty.

6) Wymagane dokumenty:

- własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

- własnoręcznie podpisane CV (życiorys)

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu),

- kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów dotyczących stażu pracy i zatrudnienia,

-oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2017 roku, poz. 894),

- własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku poz.922 )

- własnoręcznie podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na objęcie stanowiska,

- własnoręcznie podpisane oświadczenie, że osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,

- własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

- własnoręcznie podpisane oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej (określić charakter działalności).

7)Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora w Sekcji Świadczeń Rodzinnych z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresem do korespondencji można składać do dnia 26 stycznia 2018roku

osobiście w Miejsko – Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej – Sekretariat w godzinach od 8ºº do 15ºº.

pocztą na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Al. Niepodległości 6a

05-600 Grójec – decyduje data wpływu do MGOPS.
Oferty, które wpłyną do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej, www.grojecmiasto.bip.info.pl oraz tablicy ogłoszeń w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grójcu.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z kandydatami są:

Lidia Radecka tel. 48 664-36-78 wew. 33

Bożena Zakrzewska tel. 48 664 - 36-78 wew. 41

Dyrektor MGOPS
Agnieszka Maroszek