• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

 

600 lecie banner

Z okazji nadchodzącego Jubileuszu 600-lecia Grójca Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im W. S. Laskowskiego w Grójcu oraz Grójecki Ośrodek Kultury przygotowały 3 konkursy:

Konkurs literacki m Konkurs multimedialny m Konkurs na piosenkę o Grojcu m

Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

herbZ dniem 30.06.2019 roku następuje likwidacja kasy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.
Płatności na rzecz gminy można dokonywać:

- kartą płatniczą w budynku urzędu

- przelewem bankowym na konto urzędu 64 1240 5703 1111 0000 4901 3690

- w każdym oddziale Banku Pekao S.A. bez ponoszenia kosztów prowizji. Najbliższy oddział Banku Pekao S.A . znajduje się w Grójcu przy ul. Bankowej 11.

Obwieszczenie Starosty Grójeckiego z dn. 24.08.2018r.

 

STAROSTA GRÓJECKI
ul. Józefa Piłsudskiego 59
05-600 Grójec

BiA.6740.691.2018.ED

Grójec, 24 sierpnia 2018r.

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

     Zgodnie z art. 61 § 1, 3 i 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 11 d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80 poz. 721 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 12.07.2018 r. Gminy Grójec, z siedzibą ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, reprezentowanej przez Pana Tomasza Korczak, zam. ul. Józefa Wybickiego 1/109, 05-600 Grójec, uzupełnionego w dniu 04.12.2015 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 54 we wsi Kośmin od km 0+000,00 do km 1+364,50 z przebudową istniejącej infrastruktury - przebudową dwóch odcinków istniejącego wodociągu wraz z przyłączami, w obrębie ewidencyjnym 0013 Kośmin jednostce ewidencyjnej 140605_5 - Grójec.

 

     Pod realizację wyżej wymienionej inwestycji przeznaczone są działki o nr ewid.:
Działki inwestora w pasie drogowym: 17, 158, 132, 163, 131, 145/1 poł. w obrębie ewidencyjnym 0013 - Kośmin, jednostce ewidencyjnej 140605_5 Grójec;
Działki przechodzące pod pas drogowy wymagające wykupu: 15/5 (powstała z podziału działki o nr ewid. 15/2), 15/4, 15/7 (powstała z podziału działki 15/3), 108/7 (powstała z podziału 108/3), 116/3 (powstała z podziału działki 116/1), 116/5 (powstała z podziału działki 116/2), 118/5 (powstała z podziału działki 118/3), 114/1 (powstała z podziału działki 114) ), 109/3 (powstała z podziału działki 109/2, 117 poł. w obrębie ewidencyjnym 0013 - Kośmin, jednostce ewidencyjnej 140605_5 Grójec.

     W związku z powyższym strony przedmiotowego postępowania, oraz właściciele nieruchomości sąsiednich, mogą zapoznać się z dokumentacją wyżej wymienionej inwestycji, a także składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Grójcu z siedzibą ul. Józefa Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec, pokój nr 25, w godz. 8:00- 15:00 , tel. (48) 6651122, w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego „Obwieszczenia”.

 

 
Z up. STAROSTY
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 

Ewa Kapis-Pyza
Z-CA NACZELNIKA WYDZIAŁU
BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY