• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Wizja i cele strategiczne dla Obszaru Metropolitarnego Warszawy

5 marca w Urzędzie Gminy i Miasta Grójec odbył się warsztat strategiczny na temat wizji rozwoju oraz misji dla Obszaru Metropolitarnego Miasta Warszawy. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele urzędów gmin: Tarczyn, Chynów, Prażmów, Pniewy, Grójec, a także Starostwa Powiatowego w Grójcu.

Uczestnicy warsztatu wspólnie zastanawiali się nad kierunkami rozwoju OMW, obejmującego 72 gminy sąsiadujące z m.st. Warszawa, w perspektywie najbliższych 15 lat. Podczas spotkania dyskutowano nad tym, jakie działania mają być podjęte, aby powstała zwarta i nowoczesna przestrzeń metropolitarna, jako obszar konkurencyjny w skali krajowej i międzynarodowej.

Na etapie formułowania wizji uczestnicy zaakcentowali, iż OMW powinien być: przyjazny mieszkańcom, tworzący wysokiej jakości infrastrukturę, efektywnie wykorzystujący zasoby i potencjał, dbający o zdrowie mieszkańców oraz zapewniający zrównoważony ład planistyczny. Następnie wspólnie dokonano priorytetyzacji obszarów, którymi należałoby się zająć w pierwszej kolejności. Zdecydowane pierwszeństwo przyznano zagadnieniom z dziedziny: „ Demografia i społeczeństwo”, „Transport i infrastruktura” oraz „Ochrona zdrowia”. Przechodząc do sformułowania już bardziej uszczegółowionych celów strategicznych, uczestnicy warsztatu postawili przede wszystkim na poprawę jakości i życia mieszkańców, poprawę bezpieczeństwa i zapobieganie przestępczości, rozwój infrastruktury drogowej oraz tworzenie miejsc pracy.

Prowadzący spotkanie, przedstawiciel firmy Deloitte, pan Radosław Kubaś wielokrotnie podkreślał, że w swoich wyborach przedstawiciele naszego regionu głosują spójnie, akcentując sprawy społeczne.

Spotkanie w Urzędzie Gminy i Miasta Grójec było jednym z 19 tego typu warsztatów, odbywających się w ramach projektu prowadzonego przez m.st. Warszawa pod nazwą "Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitarnego Warszawy - PROM". Projekt ten jest współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a w jego efekcie powstanie "Strategia Rozwoju OMW do roku 2030".

ugim omw 1d

ugim omw warsztat 2d

ugim omw 5d

ugim omw 2d

ugim omw 3d