• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Grójcu

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Grójcu
al. Niepodległości 9 , 05-600 Grójec

                                                                                                  

1.Wymagania niezbędne:

-        spełnienie wymogów określonych w art.6 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz.902) określonych dla stanowisk urzędniczych,

-        znajomość ustaw z zakresu wykonywanych obowiązków, a w szczególności: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie praw lokatorów, o własności lokali , rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

-        samodzielność, dyspozycyjność,

-        umiejętność pracy w zespole i w warunkach stresu,

-        wykształcenie :

wyższe licencjat lub magisterskie –preferowane prawnicze ,administracyjne, ochrony środowiska,

średnie plus ukończone kursy w zakresie administrowania nieruchomościami i dwuletni staż pracy, lub średnie i co najmniej pięcioletni staż pracy przy administrowaniu nieruchomościami,

-        zatrudnienie od 15 lutego 2018 roku,

2.Wymagania dodatkowe:

-        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

-        znajomość obsługi komputera i oprogramowania Microsoft Office

-        wysoka kultura osobista, komunikatywność

-        posiadanie prawa jazdy kat.B

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

-        rozpatrywanie podań lokatorów i udzielanie odpowiedzi na te podania

-        kontrola utrzymania czystości w administrowanych budynkach i ich posesjach

-        prowadzenie spisu lokatorów i jego bieżąca aktualizacja

-        prowadzenie Książek Obiektów Budowlanych – zakres administrowanych budynków

-        pilne usuwanie technicznych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców w administrowanych budynkach

-        udział w „typowaniu robót” i pisemne wnioskowanie o „zaangażowanie środków”

-        udział w odbiorze wykonywanych robót remontowych administrowanych budynków i dokonywanie wpisów do Książek Obiektów Budowlanych.

-        archiwizowanie dokumentów.

4. Warunki pracy:

-        pełny wymiar czasu pracy,

-        wynagrodzenie stałe,

-        praca biurowa oraz terenowa w zakresie administrowanych lokali,

-        praca przy komputerze nie wymagająca wysiłku fizycznego, oświetlenie naturalne i sztuczne,

-        zatrudnienie po spełnieniu formalności na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej dla osób, które nie były zatrudnione w jednostce samorządowej z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas określony lub nieokreślony.

5. Informacja dodatkowa:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Grójcu nie został osiągnięty;

6. Wymagane dokumenty:

-        własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

-        własnoręcznie podpisane CV,

-        kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu),

-        kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy oraz w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy

-        oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.28.05.1996r. w sprawie  zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem  pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1996r. Nr 62 poz.286 z późn. zm.),

-        kserokopia dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 2014 poz.1202)

-        własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz.926 z późn. zm./

-        własnoręcznie podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na objęcie stanowiska,

-        własnoręcznie podpisane oświadczenie, że osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,

-        własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

-        własnoręcznie podpisane oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej (określić charakter działalności).

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora w Zakładzie Gospodarki Komunalnej” z podaniem imienia i nazwiska, nr telefonu oraz adresu do korespondencji, można składać do dnia 22.01.2018 roku

-        osobiście w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Grójcu, al. Niepodległości 9,

-        pocztą na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu, al. Niepodległości 9, 05-600 Grójec – decyduje data wpływu do Zakładu.

Oferty, które wpłyną do Zakładu po terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie i miejscu przeprowadzenia naboru kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.

            Postępowanie przy naborze obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z wybranymi kandydatami.

            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej, www.grojecmiasto.bip.info.pl oraz tablicy ogłoszeń Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z kandydatami są:

  1. Małgorzata Nowakowska

Grójec, dn. 08.01.2018 roku

 

Dyrektor ZGK
Andrzej Borzechowski