• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

ULOTKA SARS 1 m

Zapraszamy na posiedzenie Rady Miejskiej w Grójcu.

herbUprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Miejskiej w Grójcu, które odbędzie się w dniu4 listopada 2019 roku o godzinie 16°° /poniedziałek/ w sali konferencyjnej Ratusza, Pl. Wolności 2.
Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 9 września 2019 r.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy i Miasta Grójec za ostatni okres.
5. Interpelacje i zapytania Radnych.
6. Przedstawienie wyników egzaminu ośmioklasistów w Gminie Grójec.
7. Informacja o złożonych wnioskach do budżetu Gminy Grójec na rok 2020.
8. Zapoznanie się z informacją o złożonych oświadczeniach majątkowych.
9. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Grójec w sprawie stawki podatku rolnego i leśnego w 2020 r.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
A określenia wysokości stawek  podatku od środków transportowych,
B określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
C zmiany uchwały Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Grójcu  z dnia 21 stycznia 2019r.,
D likwidacji programu pomocowego „Młodzieżowa Szkoła Drugiej Szansy w Grójcu”,
E uchwalenia  Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu,
F uchwalenia regulaminu pracy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Grójec,
G ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Bokserskiej,
H przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca,
I przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca,
J zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2019-2031,
K zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na  rok 2019,
L uchwalenia rocznego programu współpracy gminy i miasta Grójec  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2020.
M rozpatrzenia petycji dotyczącej dofinansowania opłat za kluby dziecięce/żłobki w Grójcu.
N rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów,
O zmiany uchwały Nr VI/54/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Grójec,
P określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze.
10. Informacja o Kolei Grójeckiej oraz planach jej rewitalizacji.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
12. Zakończenie Sesji.