• slajd
 • slajd lot2
 • slajd3
 • slajd 4

Zaproszenie na posiedzenie Rady Miejskiej w Grójcu 27.01.2020 r.

Grójec, dn. 16.01.2020 roku

herbZRM.0002.1.2020

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Miejskiej w Grójcu, które odbędzie się w dniu 27 stycznia 2020 roku o godzinie 16°° /poniedziałek/ w sali konferencyjnej Ratusza, Pl. Wolności 2.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy i Miasta Grójec za ostatni okres.
 4. Przyjęcie protokołu z Sesji w dniu 22 listopada 2019 r.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Przedstawienie przez Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Grójcu planów pracy Komisji na 2020 rok.
 7. Podsumowanie jubileuszu 600–lecia Grójca.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

A    zamiany działek gruntu położonych we wsi Wola Worowska,

B    sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału wynoszącego ½ części
w nieruchomości zabudowanej, położonej w mieście Grójec, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr 4308/2,

C    zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2020,

D    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2020–2031,

E    zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Grójec i ustanowienia zabezpieczenia,

F     zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Grójec i ustanowienia zabezpieczenia,

G   ustalenia wysokości diet dla sołtysów,

H   przejęcia od Zarządu Powiatu Grójeckiego zadania bieżącego utrzymania dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Grójec w 2020 roku,

I      zmiany uchwały nr XIV/129/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 stycznia 2016 r.,

J     nadania statutu Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej im. W. S. Laskowskiego w Grójcu,

K   wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Grójec a Gminą Prażmów w przedmiocie powierzenia Gminie Prażmów realizacji zadania publicznego - zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu,

L    zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Grójcu
na rok 2020,

Ł rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa,

M  rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Lesznowola,

N    nabycia w drodze darowizny gruntu o powierzchni 221m2 na poszerzenie drogi gminnej.

9. Sprawy różne i wolne wnioski

10. Zakończenie Sesji.