• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Informacja o umieszczaniu tabliczek z numerami

BURMISTRZ  GMINY I MIASTA GRÓJEC

informuje, że stosownie do art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja  1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają , mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym.

W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym należy umieścić również na ogrodzeniu.
Ponadto informuję, że na tabliczce o której mowa oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy a w miejscowościach bez ulic -  nazwę miejscowości.
Tabliczki z numerami porządkowymi umieszczone na budynkach powinny być od zmroku do świtu oświetlone.
Zwracam się z prośbą do mieszkańców gminy i miasta Grójec o to, by tabliczki z numerami porządkowymi były utrzymane w należytym stanie.