• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej 9 lutego 2015 roku

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Miejskiej w Grójcu, które odbędzie się w dniu 9 lutego 2015 roku o godzinie 16°° /poniedziałek/ w sali konferencyjnej Ratusza, Pl. Wolności 2.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji w dniu 29 grudnia 2014 r.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy i Miasta Grójec za ostatni okres.
5. Interpelacje i zapytania Radnych.
6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
7. Przedstawienie przez Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Grójcu planów pracy Komisji na 2015 rok.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
A. wyrażenia woli przekształcenia zakładu budżetowego pn. „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu” w spółkę pn. „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”,
B. uchwalenia Trzyletniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny  i Opieki nad Dzieckiem w Gminie Grójec na lata 2015 – 2017,
C. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2015,
D. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2015–2025.
E. zaciągnięcia  pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Grójec i  ustanowienia zabezpieczenia,
F. zaciągnięcia  pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Grójec i ustanowienia zabezpieczenia,
G. zaciągnięcia  pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Grójec i  ustanowienia zabezpieczenia,
H. zaciągnięcia  pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Grójec i  ustanowienia zabezpieczenia,
I. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Grójec na  czas określony 10 lat,
J. oddania w dzierżawę gruntu gminnego o pow. 780 m2,
K. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących mienie Grójeckiej Kolei Dojazdowej, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.,
L. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości wchodzącej w skład mienia Grójeckiej Kolei Dojazdowej, na rzecz przedsiębiorcy,
M. sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 704 m2,  położonej przy ul. Sienkiewicza w Grójcu,
N. sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego działki gruntu o pow. 0,97 ha, położonej we wsi Zalesie,
O. nabycia gruntu o pow. 618 m2, położonego w Grójcu,
P. nabycia gruntu zabudowanego o pow. 1859 m2, położonego przy ul. Mszczonowskiej w Grójcu,
R. wskazania Radnych Rady Miejskiej w Grójcu do udziału w pracach Komisji Stypendialnej do rozpatrywania i opiniowania wniosków o przyznanie stypendium sportowego,
S. utworzenia przedszkola publicznego, przyjęcia aktu założycielskiego przedszkola oraz nadania statutu,
T. rozpatrzenia skargi Nr OR.1510.2.2014.HG  na działanie Burmistrza Gminy i Miasta Grójec i Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu,
U. zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Grójec na rok 2015,
W. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Grójcu na rok 2015,
X. zmieniająca Uchwałę w sprawie powołania składu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10. Zakończenie Sesji.