• slajd
 • slajd lot2
 • slajd3
 • slajd 4

Nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2015 roku

herbNa podstawie § 3 pkt 6 Regulaminu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych w Gminie i Mieście Grójec stanowiącym Załącznik do uchwały Nr X/85/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 13 czerwca 2011 roku


Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2015 roku

 1. Wnioski o stypendium należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47 – w Biurze Obsługi Interesanta /zgodnie ze wzorem wniosku określonym w załączniku do Regulaminu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych w gminie i mieście Grójec - Uchwała Nr X/85/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 13 czerwca 2011 roku w terminie do dnia 23 lutego 2015 roku do godz. 15:30.
 2. Wnioski złożone po tym terminie lub niezgodne ze wzorem wniosku, niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpoznania.
 3. Wnioski o przyznanie stypendium można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu lub ze strony www.grojecmiasto.pl oraz www.grojecmiasto.bip.info.pl.
 4. Warunki i tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawienia stypendiów sportowych określa Regulamin przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych w gminie i mieście Grójec stanowiący załącznik do Uchwały Nr X/85/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 13 czerwca 2011 roku. Treść Uchwały dostępna jest na stronie www.grojecmiasto.pl oraz www.grojecmiasto.bip.info.pl.
 5. Wniosek powinien być złożony w zamkniętej kopercie, na której należy podać pełną nazwę klubu sportowego lub dane składającego wniosek w przypadku zawodników niezrzeszonych oraz umieścić dopisek „Stypendium sportowe 2015”. Wnioski należy kierować do Burmistrza Gminy i Miasta Grójec.
 6. Do wniosku należy dołączyć w formie załącznika:Uprawnionym do złożenia wniosku o stypendium sportowe jest klub sportowy zawodnika lub w przypadku zawodników niezrzeszonych sam zawodnik. W przypadku zawodników niezrzeszonych niepełnoletnich wniosek składa rodzic lub opiekun prawny.
  • informacje dotyczące wysokich osiągnięć w kulturze fizycznej, w tym udział w olimpiadach, konkursach, mityngach, turniejach i zajmowane miejsca w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskane wyniki w sporcie,
  • kserokopię licencji zawodnika lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
  • odpis wpisu do właściwego rejestru w wypadku klubów,
  • opinię szkoły lub uczelni (tylko w przypadku, gdy zawodnik jest uczniem lub studentem),
  • oświadczenie zawodnika :
   • że nie pobiera stypendium od innych jednostek samorządu terytorialnego,
   • że nie jest zatrudniony lub związany kontraktem, na podstawie umowy o pracę lub umową cywilnoprawną w związku z uprawianiem dyscypliny sportowej.
 7. Uprawnionym do złożenia wniosku o stypendium sportowe jest klub sportowy zawodnika lub w przypadku zawodników niezrzeszonych sam zawodnik. W przypadku zawodników niezrzeszonych niepełnoletnich wniosek składa rodzic lub opiekun prawny.
 8. Warunkiem przyznania stypendium jest przynależność zawodnika do lokalnej wspólnoty samorządowej.
 9. Dodatkowych informacji dotyczących naboru wniosków udziela Pan Tadeusz Naduk – Dyrektor Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych Gminy Grójec tel. 603-51-88-41.

O wynikach naboru wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.

Wnioski na stronie Biuletynu Informacji Publicznej >> Przejdź