• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Unijne środki na gospodarkę wodno-ściekową w Gminie Grójec

W 2014 roku rozpoczęto realizację inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie stacji uzdatniania wody w Kośminie oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami i przepompownią ścieków na terenie wsi Wola Krobowska.

W wyniku weryfikacji i pozytywnej oceny dotychczasowych prac, wykonanych w ramach zadania, Urząd Marszałkowski przekazał Gminie Grójec kwotę w wysokości 1 215 002 zł. W sumie na realizację inwestycji pozyskano 2.599.814 zł, a jej całkowity koszt wyniesie 7.216.492, 43 zł. Środki unijnie zostały przyznane w ramach PROW 2007 – 2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Całe zadanie podzielono na dwa etapy. Prace nad stacją uzdatniania wody w Kośminie zostały zakończone w październiku 2014r., wtedy również uzyskano zgodę na jej użytkowanie, a oficjalny odbiór odbył się 24 listopada ub.r. W ramach tej części projektu wybudowano m.in.: budynek technologiczny oraz zbiornik naziemny żelbetowy na wodę czystą, urządzenie do poboru wód podziemnych z obudową studni, sieć wodociągową dla potrzeb zasilania istniejącej gminnej sieci rozdzielczej. Ponadto wybudowano gminną drogę dojazdową wraz ze zjazdami do obiektu istniejącej stacji i do nowego ujęcia wody.

Stacja uzdatniania wody w Kośminie dostarcza wodę do wodociągu grupowego zaopatrującego piętnaście wsi na terenie gminy Grójec oraz zapewnia im ochronę przeciwpożarową.

Z początkiem 2015 roku budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami i przepompownią w Woli Krobowskiej weszła w II etap realizacji. Pierwsza część inwestycji została zakończona w 2014r., uzyskano zgodę na jej użytkowanie, natomiast odbiór odbył się 19 listopada ub.r. Zakończenie drugiego etapu jest planowane do dn. 30 czerwca br.

Obydwa przedsięwzięcia infrastrukturalne przyczynią się do znacznej poprawy komfortu życia mieszkańców okolicznych wsi.