• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności gminnego gruntu rolnego

herb

GN.6840.1.2015.MSM

 

BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRÓJEC
OGŁASZA

pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności gminnego gruntu rolnego niezabudowanego, położonego w obrębie Zalesie gminy Grójec, oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 186 o powierzchni 0,9700 ha.
Cena wywoławcza wynosi 24 900,- PLN
Wadium wynosi 2500,- PLN

 

Dla przedmiotowej działki Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/00058273/9. Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich. Przedmiotowa działka nie posiada dostępu do drogi publicznej, przylega do terenu zrekultywowanego wysypiska śmieci i nie ma do niej dostępu z powodu przeszkody terenowej jaką jest wysoki nasyp. Działka położona jest na terenie zaniżonym, zakrzaczonym i zadrzewionym. Przez północną granicę działki przebiega rów. Zatem przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości sąsiednich przylegających do działki nr 186. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grójec, przyjętym uchwałą nr XXVII/213/00 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 18.12.2000r. przewidziano tereny rolne.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 maja 2015r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. J. Piłsudskiego 47, pok. nr 34 (sala konferencyjna na piętrze).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

Wniesienie wadium w pieniądzu, który należy wpłacić na konto 47124057031111000048992268 Bank Pekao S.A. o/Grójec odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 22 maja 2015r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu. Dowód wniesienia wadium powinien zawierać: nazwę wsi i numer nabywanej działki.

Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu zobowiązane są do złożenia
w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Grójec, pisemnego zgłoszenia swojego uczestnictwa w przetargu w terminie do dnia 22 maja 2015r. do godz. 1530

Okazanie komisji przetargowej: dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości, aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osoby prawnej.

Posiadanie zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości przez cudzoziemców.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczy się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Ulegnie ono przepadkowi, gdy oferent uchyli się od zawarcia umowy w okresie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w okresie 3 dni w sposób uzgodniony z oferentami.
W przypadku zaistnienia ważnych powodów Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. J. Piłsudskiego 47 pok. nr 3, 2; tel. (48) 664-30-91 w. 58 lub 56.

Grójec, 2015-04-17

Burmistrz
Jacek Stolarski