• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Zgłaszanie kandydatów na ławników sądowych

Zgłaszanie kandydatów na ławników sądowych
na kadencję 2016-2019

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693) do dnia 30 czerwca 2015 r. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Grójcu do orzekania w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz prawa karnego w kadencji 2016-2019.
Rada Miejska w Grójcu dokona wyboru 8 ławników do Sądu Rejonowego w Grójcu, najpóźniej w październiku 2015 roku.

Informacja dla kandydatów
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu, województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenia

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:  
1. prezesi właściwych sądów,
2. stowarzyszenia,
3. organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
4. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której dołącza się następujące dokumenty:
1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa
w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego
Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia
Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą:
1. imię (imiona) i nazwisko,
2. numer ewidencyjny PESEL,
3. miejsce stałego zamieszkania,
4. własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Kartę zgłoszenia kandydata  na ławnika sądowego można uzyskać w:
1. Biurze Rady Miejskiej w Grójcu, Plac Wolności 2,
2. Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. J. Piłsudskiego 47,
3. na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu: www.grojecmiasto.pl ,
4. na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości : www.ms.gov.pl .

Informacji dot. zgłoszeń kandydatów na ławników udziela Pani Hanna Górka – Biuro Rady Miejskiej w Grójcu, tel. 48  664-32-77.

Karty zgłoszenia na ławnika sądowego przyjmowane będą do dnia 30 czerwca 2015 roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, J. Piłsudskiego 47 w godzinach urzędowania oraz za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, ul. J. Piłsudskiego 47 , 05-600 Grójec ( decyduje data stempla pocztowego) .
Termin 30.06.2015 r. jest ostatecznym na złożenie kompletnego zgłoszenia.

Dokumenty do pobrania:

1. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego >> Pobierz
2. Wzór listy obywateli zgłaszających kandydata >> Pobierz
3. Wzory oświadczeń >> Pobierz
4. Prawo o ustroju sądów powszechnych >> Pobierz
5. Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwości >> Pobierz
6. Wniosek do Krajowego Rejestru Karnego >> Pobierz