• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Miejskiej w Grójcu, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2015 roku o godzinie 16°° /środa/ w sali konferencyjnej Ratusza, Pl. Wolności 2.

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
Jacek Stolarski
Przewodniczący Rady Miejskiej
Adam Siennicki

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie Sesji.
2.    Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji w dniu 27 kwietnia 2015 r.
4.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy i Miasta Grójec za ostatni okres.
5.    Interpelacje i zapytania Radnych.
6.    Zapoznanie się z informacją na temat działalności oraz sytuacją ekonomiczno-finansową w 2014 r.:
1)    Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu,
2)    Grójeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
3)    Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu.
7.    Analiza funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w gminie Grójec.
8.    Zapoznanie się z wynikami sprawdzianów kompetencji uczniów szkół podstawowych i Gimnazjum oraz informacją o realizacji programu wychowania fizycznego w szkołach podległych gminie .
9.    Zapoznanie się ze stanem przygotowań do akcji „Lato w Mieście”.
10.    Odczytanie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Grójeckim Ośrodku Kultury.
11.    Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Grójec za 2014 rok i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium:
•    sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia za 2014 rok,
•    Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku
o przedłożonych przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2014 rok,
•    opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Grójec za 2014 rok,
•    opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku
o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Grójcu wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec,
•    dyskusja,
•    podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grójec za rok 2014,
•    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
12.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
A    zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Grójec na rok 2015,
B    sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej zabudowanej o pow. 591 m2, położonej we wsi Pabierowice, gmina Grójec,
C    sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 12 m2,położonej przy ul. Jana Matejki w Grójcu,
D    sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 35 m2,położonej przy ul. Laskowej w Grójcu,
E    sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 36 m2, położonej przy ul. Kościelnej w Grójcu,
F    sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntu gminnego o pow. 1,1745 ha, położonego w Grojcu
G    nabycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Grójec udziałów w prawie  użytkowania wieczystego gruntu o pow. 15 m2, położonego w Grójcu przy ul. Przedstacyjnej,
H    nadania nazwy ulicom we wsi  Lesznowola gm. Grójec,
I    zmiany Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Grójec,
J    wyznaczenia Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu do realizacji zadania  wynikającego z ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
K    zasad i trybu korzystania z obiektów sportowych przy ul. Laskowej 17
w Grójcu,
L    powołania zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych,
M    powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grójcu.
13.    Sprawy różne i wolne wnioski.
14.     Zakończenie Sesji.