• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

 

600 lecie banner

Harmonogram do nadchodzącego Jubileuszu 600-lecia Grójca:

Harmonogram 600-lecia obchody glowne m Harmonogram 600-lecia obchody glowne 1 m Harmonogram 600-lecia obchody glowne 2 m

Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

herbZ dniem 30.06.2019 roku następuje likwidacja kasy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.
Płatności na rzecz gminy można dokonywać:

- kartą płatniczą w budynku urzędu

- przelewem bankowym na konto urzędu 64 1240 5703 1111 0000 4901 3690

- w każdym oddziale Banku Pekao S.A. bez ponoszenia kosztów prowizji. Najbliższy oddział Banku Pekao S.A . znajduje się w Grójcu przy ul. Bankowej 11.

Jednogłośne absolutorium dla burmistrza

W środę, 24 czerwca Rada Miejska w Grójcu jednogłośnie przyjęła uchwałę udzielającą Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec Jackowi Stolarskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014r.

Stosowna uchwała została przyjęta po zapoznaniu się przez radnych ze: sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Grójec za 2014 r., sprawozdaniem rocznym z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014r., informacją o stanie mienia Gminy Grójec za 2014 r., opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, zespół w Płocku o przedłożonych przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Grójec za 2014r. oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

Zarówno opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, jak i Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej była pozytywna.

W przedstawionym przez przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, panią Krystynę Nowakowską stanowisku stwierdzono: "Burmistrz Gminy i Miasta Grójec realizując zadanie związane z wykonaniem budżetu kierował się zasadą celowości, oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Zdaniem Komisji Rewizyjnej nie nastąpiło zakłócenie realizacji zaplanowanych zadań zarówno bieżących, jak i majątkowych. Powyższe daje podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu gminy za rok 2014 i wystąpienia do Rady Miejskiej w Grójcu z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec."