• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4
  • glowny
    Plac Wolności

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Miejskiej w Grójcu, które odbędzie się w dniu 27 marca 2017 roku o godzinie 16°° /poniedziałek/ w sali konferencyjnej Ratusza, Pl. Wolności 2.

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
Jacek Stolarski
Przewodniczący Rady Miejskiej
Adam Siennicki

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie Sesji.
2.    Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z ostatnich Sesji
a)    w dniu 30 stycznia 2017 r.
b)    w dniu 10 lutego 2017 r.
c)    w dniu 28 lutego 2017 r
4.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy i Miasta Grójec za ostatni okres.
5.    Interpelacje i zapytania Radnych.
6.    Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Grójcu
za 2016 rok.
7.    Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
8.    Informacja o realizacji akcji zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży
w placówkach oświatowych, jednostkach kultury i sportu oraz jednostkach organizacyjnych gminy.
9.    Zapoznanie się z informacją o stanie ładu, bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Grójec oraz na temat funkcjonowania Straży Miejskiej w Grójcu.
10.    Informacja na temat funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu.
11.    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodzin i Opieki nad Dzieckiem w Gminie Grójec w roku 2016.
12.     Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi za rok 2016.
13.     Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Grójcu.
14.    Zapoznanie się ze zmianami Statutu Związku Międzygminnego „Natura”.

15.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
A.    określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grójec,
B.    przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grójec w 2017 roku,
C.    szczegółowych zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Grójec lub jej jednostkom organizacyjnym,
D.    zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na  rok 2017,
E.    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata
2017–2025,
F.    udzielenia pomocy finansowej gminie Chynów,
G.    określenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego p.n. Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze” na 2017 rok ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Grójec,
H.    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu,
I.    zmiany uchwały nr XXV/216/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 30.01.2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Grójeckiemu,
J.    zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Grójec,
K.    zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Grójec,
L.    określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których gmina Grójec jest organem prowadzącym, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
M.    ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Grójec,
N.    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca - działki nr 1766 i 3368,
O.    dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
16.    Sprawy różne i wolne wnioski.
17.     Zakończenie Sesji.

Witam Państwa
na stronach serwisu
internetowego społeczności
Gminy i Miasta Grójec
 

Burmistrz
Jacek Stolarski

Załatw sprawę

wydzial gospodarki nieruchomosci
pomoc spoleczna oswiata

pszok1

 

certyfikat miejsce przyjazne seniorom