• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

nacoida

"Lokalny program rewitalizacji gminy i miasta Grójec na lata 2017 - 2023" w wykazie programów rewitalizacji województwa mazowieckiego

rew mW Grójcu od 19 czerwca obowiązuje Lokalny Program Rewitalizacji gminy i miasta Grójec na lata 2017-2023. W ostatnich dniach został on wpisany do wykazu województwa mazowieckiego, a to oznacza, że wynikającego z Programu przedsięwzięcia rewitalizacyjne mogą ubiegać się o współfinansowanie z funduszy unijnych, przede wszystkim Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Lokalny Program Rewitalizacji to dokument strategiczny, który służy wyprowadzaniu ze stanu kryzysowego obszaru rewitalizacji. Najważniejszą częścią Programu, obok diagnozy definiującej problemy obszaru rewitalizacji, jest katalog przedsięwzięć i projektów, których realizacja pozwoli na osiągnięcie głównego celu programu: Uczynienie z obszaru rewitalizacji (centrum Grójca) przestrzeni dobrej do zamieszkania, pracy, integracji mieszkańców oraz prowadzenia działalności gospodarczej i społecznej.

Dopełnieniem realizacji celu ogólnego będzie realizacja celów szczegółowych:
•    Włączenie społeczne i integracja wszystkich mieszkańców obszaru rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem grup zagrożonych wykluczeniem oraz dzieci, młodzieży i seniorów
•    Wykorzystanie potencjału kapitału społecznego i animacja społeczności w zakresie działalności na rzecz wspólnoty
•    Poprawa warunków życia w obszarze rewitalizacji poprzez naprawę tkanki miejskiej oraz jego ożywienie gospodarcze

Do każdego celu przypisano projekty i przedsięwzięcia, które będą ten cel realizować.

W przygotowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji brali udział przedstawiciele Urzędu Gminy i Miasta, eksperci zewnętrzni, a także społeczności gminy – zostały przeprowadzone szerokie konsultacje społeczne, których wyniki uwzględniono w końcowym projekcie dokumentu. W ramach konsultacji odbyły się spotkania, spacery studyjne, a także przeprowadzono ankietę nt. potrzeb rewitalizacyjnych.

Realizacja przewidzianych w Lokalnym Programie Rewitalizacji projektów przyczyni się do poprawy sytuacji społecznej i gospodarczej centrum Grójca (obszaru rewitalizacji), a pośrednio będzie też wpływać na rozwój całej gminy. Poza działaniami społecznymi, aktywizującymi społeczność lokalną, np. poprzez kulturę, w Programie przewidziano inwestycje niezbędne dla rozwoju tej części miasta.

Grójecki Program Rewitalizacji ma być finansowany nie tylko ze środków unijnych, ale także innych źródeł. Środki na rewitalizację mogą być pozyskiwane nie tylko przez podmioty publiczne, ale również przez podmioty prywatne – w tym celu w Programie umieszczono listę potencjalnych przedsięwzięć dodatkowych. Umożliwiają one włączanie się nowych partnerów, w tym prywatnych, w realizację Programu poprzez  podejmowanie działań  i inwestycji przyczyniających się do realizacji jego celów. Program ma więc otwartą formułę i dla jego sukcesu niezbędny jest aktywny udział w jego realizacji nie tylko organów władzy publicznej, ale przede wszystkim mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji społecznych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z: "Lokalnym programem rewitalizacji gminy i miasta Grójec na lata 2017 - 2023"

Witam Państwa
na stronach serwisu
internetowego społeczności
Gminy i Miasta Grójec
 

Burmistrz
Jacek Stolarski

budzetobywatelski

Załatw sprawę

wydzial gospodarki nieruchomosci
pomoc spoleczna oswiata

poznaj

 

program

 

konkurs

 

szczepienia1

 

pszok1