• slajd
 • slajd lot2
 • slajd3
 • slajd 4

MGOPS - nabór na wolne stanowisko pracy

Dyrektor
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Kierownika
Sekcji Świadczeń Rodzinnych
w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
Al. Niepodległości 6a 05-600 Grójec

1. Wymagania niezbędne:

 • spełnienie wymogów określonych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 902 ) określonych dla stanowisk urzędniczych;
 • co najmniej pięcioletni staż pracy w administracji samorządowej
 • wykształcenie wyższe

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • mile widziany trzyletni staż pracy w świadczeniach rodzinnych
 • komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • znajomość obsługi komputera i obsługi programów w zakresie świadczeń rodzinnych,
 • podjęcie pracy od 01 marca 2018 roku.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
 • nadzór nad sekcji świadczeń rodzinnych
 • sporządzanie planów i sprawozdań z zakresu świadczeń rodzinnych
 • obsługa programów komputerowych z zakresu świadczeń rodzinnych

4. Warunki pracy

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • praca biurowa, wymagająca kontaktu z wnioskodawcami;
 • praca przy komputerze, oświetlenie naturalne i sztuczne,
 • zatrudnienie po spełnieniu formalności na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej dla osób, które nie były zatrudnione w jednostce samorządowej z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas określony lub nieokreślony.

Informacja dodatkowa:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grójcu nie został osiągnięty.

5. Wymagane dokumenty:

 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
 • własnoręcznie podpisane CV (życiorys)
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu),
 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów dotyczących stażu pracy i zatrudnienia /oryginały do wglądu/,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2017 roku, poz. 894),
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku poz.922 )
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na objęcie stanowiska,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie, że osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej (określić charakter działalności).

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresem do korespondencji można składać do dnia 02 stycznia /wtorek/ 2018 roku

osobiście w Miejsko – Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej – Sekretariat w godzinach od 8ºº do 15ºº.

pocztą na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Al. Niepodległości 6a

05-600 Grójec – decyduje data wpływu do MGOPS.
Oferty, które wpłyną do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu po terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie i miejscu przeprowadzenia naboru kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie. Postępowanie przy naborze obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz test w formie pisemnej i rozmowy z wybranymi kandydatami.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej, www.grojecmiasto.bip.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grójcu.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z kandydatami są:

Alina Brzeszczak tel. 48 664-36-78 wew. 37

Bożena Zakrzewska tel. 48 664 - 36-78 wew. 41

Dyrektor MGOPS w Grójcu

/ - - - - - - - - - - - /

Agnieszka Maroszek