• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Podsumowanie inwestycji w Gminie Grójec w 2017 r.


Drogi w Dużym Dole i Kociszewie 

Wykonano nawierzchnię drogi w Dużym Dole oraz drogi w Kociszewie na odcinku od pałacu do bramy SUW. W ramach inwestycji powstał odcinek o długości 525 m i szerokości 5 m w Dużym Dole oraz długości 360 m i szerokości 4,0 m w Kociszewie.

Łączny koszt robót wyniósł 284 696,94 zł brutto tj. Duży Dół - 158 442,55 zł oraz Kociszew - 126 254,39 zł.

duży dol mkociszew m

 


Droga gminna w Kobylinie

Przeprowadzono prace remontowe drogi gminnej w Kobylinie. Ponadto przebudowano skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 722, w ramach której powstał nowy przepust w ciągu istniejącego rowu. Wyremontowany odcinek liczy 250 m długości i 5 m szerokości.

Całkowity koszt robót to 95 681,48 zł brutto.

kobylin m

 Droga dojazdowa do pól DK50 Żyrów - Wola Żyrowska - Żyrówek

Wspólnie z  Gminą Chynów wybudowano drogę dojazdową do pól DK50 Żyrów -  Wola Żyrowska – Żyrówek. Nowo wykonany odcinek łączący Gościeńczyce z drogą krajową nr 50 ma długość ponad 1,3 km. Ze względu na swoje położenie droga służyły mieszkańcom obydwu gmin.

Łączny koszt zadania wyniósł 422 527,90 zł, z czego Gmina Grójec na ten cel przekazała 200 000 zł.

dojazdowa m

 

Drogi w Częstoniewie i Kośminie

Wykonano nową nawierzchnię asfaltową na odcinkach dróg gminnych w Częstoniewie i Kośminie. Ponadto na drodze w Kośminie wybudowano przepust i wykopano rowy odwadniające. Łączna długość wyremontowanych odcinków wynosi 2400 m.

Całkowity koszt robót to 668 596,00 zł brutto (Częstoniew 313 639,94 zł, Kośmin 354 956,06 zł).

czestoniew mkosmin m

Chodnik na ul. Józefa Piłsudskiego

Wykonano chodnik na ul. Józefa Piłsudskiego (prawa strona od torów do granic miasta) na odcinku 330 m o nawierzchni z kostki brukowej wraz ze zjazdami, krawężnikami i obrzeżami.

Łączny koszt robót wyniósł 116 861,58 zł brutto.

pilsudskiego m
Chodniki przy ul. Okrężnej, ul. Sybiraków i ul. Relaksowej

Wybudowano odcinki chodników przy ul. Okrężnej, ul. Sybiraków i ul. Relaksowej o łącznej długości 529 m wraz ze zjazdami, obrzeżami i krawężnikami. Nowo wykonane chodniki mają nawierzchnię z kostki brukowej.

Całkowity koszt robót to 129 966,69 zł brutto.

chodniki mchodniki 1m


Ulica Stokowa


Przeprowadzono roboty budowlane na ul. Stokowej, w wyniku których powstał 220 m fragment drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z krawężnikami i obrzeżami. Ponadto wykonano kanalizację deszczową oraz przebudowano wodociąg. Wybudowany odcinek kanalizacji deszczowej z przykanalikami liczy 240 metrów długości.

Łączny koszt prac to 538 000,86 zł.

stokowa mUlica Wilczogórska i Mszczonowska

Przebudowano ul. Wilczogórską i ul. Mszczonowską (na odc. od ul. Targowej do obwodnicy). Zakres robót obejmował m.in. wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi oraz miejsc parkingowych (dwóch warstw), poboczy z kruszywa, ustawienie krawężników i oporników betonowych, przebudowę chodnika w ul. Mszczonowskiej na odcinku od KRUS-u do ul. Wilczogórskiej, pogłębienie i oczyszczenie istniejących rowów oraz wykonanie oznakowania poziomego. Ponadto ul. Wilczogórska została poszerzona o 0,5 m do szerokości 5,0 m.

Całkowity koszt zadania wyniósł 602 668,37 zł brutto tj. ul. Mszczonowska - 390 566,04 zł oraz ul. Wilczogórska - 212 102,33 zł.

ul.mszczonowska mwilczogorska m


Droga w Krobowie

Przebudowano drogę gminną, dojazdową do gruntów rolnych w Krobowie. Wykonany został odcinek drogi o długości 723 m i szerokości 4,5 m pokryty dwoma warstwami betonu asfaltowego oraz pobocza z kruszywa łamanego.

Łączny koszt inwestycji to 298 229,29 zł. Kwotę 144 000 zł na realizację powyższego zadania przekazał Zarząd Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

krobow m


Ulica Armii Krajowej

Przeprowadzono remont nawierzchni ul. Armii Krajowej i kanalizacji w ul. Armii Krajowej. Zakres prac na odcinku od ul. Józefa Piłsudskiego do ul. Jatkowej obejmował m.in. roboty rozbiórkowe konstrukcji jezdni z kostki granitowej, wymianę uszkodzonych elementów kanału deszczowego i studni kanalizacji deszczowej, wykonanie podbudów oraz dwuwarstwowo nawierzchni z betonu asfaltowego i mieszanki SMA przy zachowaniu istniejących krawężników.

Na odcinku od ul. Jatkowej do Ronda im. Żołnierzy Wyklętych przeprowadzono frezowanie nawierzchni bitumicznej, częściowo wymieniono krawężniki betonowe na nowe - strona prawa, ponadto w części przełożono istniejące chodniki z kostki brukowej - kostka z odzysku, wykonano remont studni kanalizacji sanitarnej oraz położono jednowarstwowo nawierzchnię z mieszanki SMA. W ramach obowiązującej umowy wykonawca odkupił od gminy materiał z rozbiórki tj. kostkę granitową.

Całkowity koszt prac wyniósł 665 505,12 zł.

ak m


Bieżnia lekkoatletyczna z zespołem boisk przy ul. Sportowej

Przebudowano bieżnię lekkoatletyczną wraz z zespołem boisk i urządzeń sportowych położonych przy ul. Sportowej. W ramach zadania wymieniono nawierzchnię i częściowo wymieniono podbudowy na bieżni okólnej LA (250,0 m) z bieżnią prostą (110 m), skoczni do skoku w dal z rozbiegiem, boisku piłkarskim wewnątrz bieżni okólnej, boisku wielofunkcyjnym oraz boisku do siatkówki. Ponadto wykonano odwodnienie terenu, w tym drenaż i odwodnienie liniowe, jak również rozbudowano kanalizację deszczową. Zakres prac obejmował także wbudowanie nowych urządzeń w tym: bramek, trybun i piłkochwytów. Dodatkowo wykonano sieć oświetlenia boiska.

Łączny koszt robót wyniósł 1 702 637,87 zł, natomiast koszt oświetlenia to 130 468,75 zł.

boisko m

Ulica Słowackiego

Wybudowano chodnik, ścieżkę rowerową i miejsca postojowe na ul. Słowackiego (odcinek od ul. Sienkiewicza do ul. Zbyszewskiej) oraz odcinek ul. Słowackiego wraz z oświetleniem od ul. Wybickiego do ul. Zbyszewskiej. Prace stanowiły kolejny etap zadania polegającego na budowie ul. Słowackiego wraz z łącznikiem do ul. Jana Pawła II.

Całkowity koszt prac budowlanych wyniósł 1 178 115,25. Wykonanie oświetlenia kosztowało 71 716,00 zł.

ul.słowackiego m


Ulica Wybickiego

Przebudowano ul. Wybickiego na odcinku od ul. Słowackiego do istniejącego fragmentu ul. Wybickiego. Na tym samym odcinku powstało oświetlenie uliczne.

Łączny koszt robót budowlanych wyniósł 132 488,20 zł, a prac elektrycznych 52 833,79 zł.

wybickiego m


Droga Głuchów – Wysoczyn

Na drodze gminnej Głuchów - Wysoczyn została wykonana nawierzchnia z destruktu asfaltowego. Nawierzchnię położono na odcinku o długości 680 metrów i szerokości 4,0 m.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 111 082,28 zł.

wysoczyn m
Odcinek kanalizacji od ul. Mogielnickiej do ul. Brzozowej

Zbudowano sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej na odcinku od ul. Mogielnickiej do ul. Brzozowej.

Łączna wartość inwestycji to 96 124,57 zł.

kanalizacja m


Chodniki na terenie miasta i gminy


Przebudowano chodnik na działkach 3361, 1784/12, 1784/13, 1784/7 w Grójcu. Nowo wybudowany chodnik z kostki brukowej ma powierzchnię 399 m2.

Wybudowano odcinek chodnika przy ul. Szkolnej w Lesznowoli. Chodnik wykonany jest z kostki brukowej i ma powierzchnię 677 m2.

Ponadto wybudowano odcinek chodnika przy ul. Orzeszkowej (prawa strona). Chodnik wykonano z kostki brukowej, jego powierzchnia to 624 m2.

Całkowity koszt prac wyniósł 326 131,56 zł (chodnik na ul. Orzeszkowej - 118 704,00 zł, na ul. Laskowej - 79 992,91 zł oraz na ul. Szkolnej w Lesznowoli - 127 434,65 zł).

chodnik ul.laskowa mchodnik lesznowola mchodnik ul.orzeszkowa m
 

Remont harcówki

Wykonano remont harcówki przy ul. J. Piłsudskiego 59. Zakres robót obejmował: rozbiórkę sufitów i płyt wiórowo - cementowych oraz boazerii drewnianej na ścianach, częściową wymianę stolarki okiennej, drzwiowej i podokienników. Ponadto wykonano tynki, okładziny z płyt gipsowo - kartonowych i nowe powłoki malarskie. W ramach zadania przeprowadzono także remont i modernizację instalacji elektrycznej oraz sanitarnej z częściową wymianą osprzętu.

Łączny koszt robót to 43 622,04 zł.

harcowka m

Inwestycje w Publicznym Przedszkolu nr 1

Nowe sale

Wyremontowano pomieszczenia po ZGK na ul. Laskowej. W wyniku adaptacji pomieszczeń powstały dwie nowe sale i łazienka na potrzeby dwóch dodatkowych oddziałów przedszkolnych liczących 50 dzieci.

Koszt prac wyniósł 62 800 zł.

przedszk m

Inwestycje ZWiK w Grójcu Sp. z o.o.

Spinka wodociągowa

Z inicjatywy Burmistrza Gminy i Miasta Grójec Jacka Stolarskiego w celu poprawy zaopatrzenia w wodę mieszkańców Podola, Głuchowa, Lasu Lesznowolskiego oraz Dużego Dołu wybudowano spinkę wodociągów z Grójca, Kośmina i Kociszewa.
Inwestycja realizowana była przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o.o. W ramach zadania wykonawca położył odcinek rur PCV o długości 516 metrów.
 
Koszt przedsięwzięcia to 51 239,48 tys. zł.