• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Informacja o rozpoczęciu rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grójec

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Grójec w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grójec na rok szkolny 2018/2019 dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria

 

 

  1. Rekrutacja dzieci do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grójec odbywać się będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 roku poz. 59 ze zm.).
  2. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się na podstawie zgłoszenia dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
  3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
  4. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane następujące kryteria określone Uchwałą Nr XXIX/231/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 marca 2017 roku:

Kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego przy danej szkole podstawowej

50 pkt

oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych)

rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w tej samej szkole

30 pkt

oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych)

miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców znajduje się w obwodzie szkoły

10 pkt

zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej oświadczenie w przypadku, prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej,

w obwodzie szkoły zamieszkują osoby wspierające rodziców w zapewnieniu dziecku należytej opieki

10 pkt

oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych)

rodzice kandydata są absolwentami szkoły

5 pkt za każdego rodzica (opiekuna prawnego)

oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych)

TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,

DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA GRÓJEC

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

L.P

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 9 marca 2018 roku

do 20.08.2018 roku

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

do 12 marca 2018 roku

do 22.08.2018 roku

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 13 marca 2018 roku

do 23.08.2018 roku

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 16 marca 2018 roku

do 27.08.2018 roku

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 19 marca 2018 roku

do 29.08.2018 roku

 

Burmistrz
Jacek Stolarski

Załączniki:

1. wzór zgłoszenia

2. oświadczenie o uczęszczaniu do oddziału przedszkolnego

3. oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do tej samej szkoły

4. zaświadczenie o zatrudnieniu

5. zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej

6. oświadczenie o prowadzeniu działalności

7. oświadczenie o zamieszkiwaniu osób wspierających

8. oświadczenie absolwent szkoły

9. Harmonogram