• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Absolutorium dla burmistrza

RM mW poniedziałek, 25 czerwca Rada Miejska jednogłośnie przyjęła uchwałę udzielającą Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

Uchwałę przyjęto po zapoznaniu się ze: sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Grójec za 2017 r., sprawozdaniem rocznym z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 r., informacją o stanie mienia Gminy Grójec za 2017 r., sprawozdaniem finansowym Gminy Grójec za rok 2017, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, zespół w Płocku o przedłożonych przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Grójec za 2017 r. oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej były pozytywne.