• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Stanowisko Burmistrza Gminy i Miasta Grójec ws. podwyżki opłat za odbiór odpadów komunalych

Szanowni Mieszkańcy Gminy i Miasta Grójec,

w związku z Uchwałą Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” ceny za odpady segregowane i niesegregowane wzrosną odpowiednio: z 10 na 21 zł i z 15 na 32 zł. Wysoka podwyżka jest wynikiem urealnienia cen za wywóz nieczystości. Dotychczasowe stawki za wywóz śmieci nie odzwierciedlały w całości kosztów związanych z obsługą systemu odbioru odpadów. Brakujące kwoty były uzupełniane w formie dopłat przez gminy, będące członkami związku .

Jednak rok 2018 był rokiem szczególnym. Na podwyżkę opłat za wywóz śmieci złożyło się kilka czynników zewnętrznych, na które my - jako gmina i sam związek - nie mamy wpływu. Przede wszystkim wzrosły opłaty za wywóz nieczystości i składowanie w RIPOK RADOM. Zgodnie z ustawą o odpadach wprowadzającą rejonizację, jest to jedyna firma, do której mogą trafiać odpady z Gminy Grójec. Brak konkurencji sprzyja swobodnemu dyktowaniu cen. Ponadto wzrosły: opłata środowiskowa – od 2012 roku ponad 6-krotnie, a także ceny energii i paliwa. Kolejnym czynnikiem, który również wpływa na wysokie koszty wywozu śmieci, jest spora grupa mieszkańców unikająca płacenia za wywóz śmieci lub zaniżająca deklarowaną liczbę członków swojego gospodarstwa domowego. Pomimo licznych kontroli, system ten jest nadal nieszczelny. Mamy tu wiele do zrobienia, także na poziomie kształtowania świadomości mieszkańców, że jeżeli wszyscy zaczniemy płacić za siebie oraz segregować śmieci, to koszty ich wywozu w przeliczeniu na mieszkańca zaczną spadać. W nadchodzącym roku planujemy przeprowadzenie w naszej gminie kampanii społecznej na ten temat. W najbliższej przyszłości segregacja śmieci będzie obligatoryjna.

Zapewniam, że dokładnie analizujemy obecną sytuację. Rozpatrujemy różne opcje. Gminy, które przyjęły inne systemy gospodarowania odpadami mają niższe stawki. Statut związku przewiduje możliwość wystąpienia, jednak stosowną uchwałę może podjąć wyłącznie Rada Miejska. Zgodnie z ust. 3 §27 niniejszego statutu „Członkostwo w Związku ustaje po upływie sześciu miesięcy od wejścia w życie uchwały, ze skutkiem na 31 grudnia danego roku. Na obecnym etapie nie możemy stwierdzić, czy byłoby to korzystne dla mieszkańców rozwiązanie. Czekamy na analizę finansową Związku Natura za minione lata 2014-2018.

Dariusz Gwiazda
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec