• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4
plakat turniej mazowsze mikolajki2019m plakat wigilia2 m

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Miejskiej w Grójcu, które odbędzie się w  dniu 29 kwietnia 2019 roku o godzinie 16°° /poniedziałek/ w sali konferencyjnej Ratusza, Pl. Wolności 2.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie Sesji.
2.    Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy i Miasta Grójec za ostatni okres.
4.    Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej:
- w dniu 21 stycznia 2019 r.
- w dniu 25 lutego 2019 r
5.    Interpelacje i zapytania Radnych.
6.    Sprawozdanie z działalności w 2018 roku:
- Grójeckiego Ośrodka Kultury,
- Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu,
- Grójeckiego Ośrodka Sportu „Mazowsze”.
7.    Zapoznanie się z Oceną Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Grojec.
8.    Informacja z realizacji Programu współpracy Gminy Grójec z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018.
9.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  A    nabycia gruntu o powierzchni 212 m2 położonego w mieście Grójec,
  B    zmiany uchwały Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Grójcu  z dnia 21 stycznia 2019r.,
  C    zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grojec na rok 2019,
  D    ustanowienia programu osłonowego Gminy i Miasta Grójec w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019 – 2023,
  E    podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
  F    szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz  szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
  G    upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Grójec do odpłatnego przejmowania na rzecz Gminy Grójec wybudowanych przez osoby fizyczne i prawne urządzeń kanalizacji deszczowej,
  H    nadania  „Medalu za Zasługi dla Gminy Grójec”.
10.    Sprawy różne i wolne wnioski.
11.    Zakończenie Sesji.