• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

„Nie bądź natury wrogiem, zostań ekologiem”

nat3mW ramach edukacji ekologicznej uczniowie klasy 5a i 5c naszej szkoły, pod kierunkiem nauczycielki biologii Anny Jóźwik przeprowadzili projekt pt. „Obserwacja w środowisku lokalnym porostów jako wskaźników czystości powietrza – zbadanie stężenia tlenków siarki w powietrzu dla lokalnego środowiska na podstawie skali porostowej.”

Projekt został przeprowadzony metodąwarsztatów obejmujących 6 godzin, odbywających się w wymiarze jednej godziny lekcyjnej, co tydzień.

Czas realizacji projektu obejmował okres od 20. 03. 2019 do 15.05.2019.

Celem projektu było:

  • uświadomienie uczniom stanu lokalnego środowiska naturalnego
  • kształtowanie postaw proekologicznych naszych uczniów
  • kształtowanie u uczniów aktywności obywatelskiej polegającej na uświadamianiu służbom samorządowym istniejących lokalnych problemów środowiskowych

Młodzi ekolodzy sprawdzili stan powietrza atmosferycznego (stężenie tlenków siarki) naszego miasta i okolicy na podstawie obserwacji porostów jako bioindykatorów czystości powietrza w tlenki siarki. Obserwacją objęto porosty drzew i krzewów liściastych występujących przy głównych ulicach miasta, terenie przy szkole, parku miejskim oraz wsi Lesznowola.

Najpierw na zajęciach uczniowie poznali budowę porostów oraz ich znaczenie jako organizmów wskaźnikowych. Następnie zapoznali się ze skalą porostową i jej wykorzystaniem do bioindykacji w powietrzu zanieczyszczeń w postaci tlenków siarki. Kolejnym etapem warsztatów był podział uczniów na trzy grupy, których zadaniem było zebranie okazów porostów we wskazanych przez nauczyciela rejonach miasta i okolic. Obserwacją objęto korę drzew i krzewów liściastych od podstawy do wysokości 2 metrów. Zbadano drzewa stare, jak i te w średnim wieku. Młode drzewa wyłączono z obserwacji, ponieważ porosty jeszcze się na nich nie osiedliły.

Stanowiska przebadanych drzew znajdowały się na terenie szkoły, wzdłuż ulicy Piłsudskiego, ulicy Jana Pawła II, ulicy Laskowej, parku miejskim oraz okolicznej wsi - Lesznowola.

Z badanych drzew i krzewów zebrano okazy porostów, które oznaczono i uporządkowano według stref skali porostowej.

Kolejnym etapem było opracowanie posterów (plakatów) ukazujących wyniki prac badawczych – zestawienie zebranych okazów, wyciągnięcie wniosków, czyli określenie stężenia tlenków siarki na terenie miasta (poszczególne rejony) i jego okolic – zaklasyfikowanie do odpowiednich stref skali porostowej.

Na podstawie uzyskanych wyników wg. skali porostowej, stwierdzono, że stan poszczególnych rejonów miasta wygląda następująco:

Strefa I - ulica Laskowa – rejon dworca – pustynia porostowa, brak znalezionych okazów porostów

Strefa II – wszystkie badane rejony miasta tj. wzdłuż ulicy Piłsudskiego, ulicy Jana Pawła II, ulicy Laskowej, park miejski, teren szkolny

Strefa III – jak wyżej

Strefa IV – park miejski, teren szkolny

Strefa V – wieś - Lesznowola

Analizując uzyskane wyniki badacze doszli do następujących wniosków:

biorąc pod uwagę ilość i stan gatunkowy porostów na badanym terenie można zauważyć, że rejon dworca oraz okolice głównych ulic znajdują się w strefie „pustyni porostowej” natomiast im dalej od centrum pojawiają się porosty skorupiaste i listkowate. Porosty krzaczkowate pojawiają się jedynie na obrzeżach miasta oraz na terenie okolicznych wsi. Prowadzi to do wniosku, że Grójec znajduje się od I do IV strefy skali porostowej, a więc zanieczyszczenie powietrza tlenkami siarki waha się od 170 do 50 µg/ m3 powietrza.

Świadczy to o średnim, a w centrum miasta o dużym zanieczyszczeniu powietrza tlenkami siarki.

Na podstawie fachowej literatury uczniowie wywnioskowali, że głównym powodem zanieczyszczenia powietrza naszego miasta tlenkami siarki jest spalanie zasiarczonych paliw: węgla, benzyny, ropy. Związki siarki występują także w pyle powstałym wskutek eksploatacji opon pojazdów mechanicznych. Szacuje się, że rocznie wzdłuż 1 km ruchliwej drogi osadza się od 0,3 do 2 ton pyłu gumowego pochodzącego jedynie z opon samochodów osobowych.

Młodzi badacze zaniepokoili się, że takie zasiarczenie powietrza może stać się powodem zdrowotnych problemów mieszkańców naszego miasta, zubożenia flory i fauny a nawet niszczenia budynków.

Z wynikami swojej pracy uczniowie zapoznali lokalne władze w osobie Burmistrza Gminy i Miasta Grójec – pana Dariusza Gwiazdę oraz inspektora w Urzędzie Gminy i Miasta Grójec panią Marzenę Mularską.

Świadomość i troska młodych ekologów o stan środowiska naszego miasta a także zaangażowanie i czas poświęcony na realizację projektu został doceniony przez Pana Burmistrza, który każdego członka projektu nagrodził kartą podarunkową „Empik”.

nat1

Opracowała:

Dr Anna Jóźwik

Nauczyciel biologii

PSP nr 1 w Grójcu.