• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Zakończyły się konsultacje projekt rocznego programu współpracy gminy i miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi

herbZakończyły się konsultacje projekt rocznego programu współpracy gminy i miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

 

Projekt rocznego programu współpracy gminy i miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 został poddany konsultacjom w oparciu o Uchwałę Nr LIX/456/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów współpracy Gminy Grójec z tymi organizacjami i podmiotami.

Ogłoszenie o I etapie konsultacji było zamieszczone w dniach od 17.07.2019 r. do 09.08.2019 r. na stronie internetowej Urzędu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu. Projekt programu oraz formularz uwag dostępny był na stronie internetowej www.grojecmiasto.pl/wopa także w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.

Uwagi do projektu programu, na przygotowanym formularzu można było składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.

W czasie trwania I etapu konsultacji jeden podmiot zgłosił uwagi dot. konsultowanego projektu Programu. Uwagi zostały uwzględnione.

Ogłoszenie o II etapie konsultacji wraz z nieuwzględnionymi uwagami Programu było zamieszczone w dniach od 11.09.2019 r. do 25.09.2019 r. na stronie internetowej Urzędu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu. Projekt programu oraz formularz uwag dostępny był na stronie internetowej www.grojecmiasto.pl/wop a także w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.

Uwagi do projektu programu, na przygotowanym formularzu można było składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.

W czasie trwania II etapu konsultacji podmioty nie zgłosiły żadnych uwag dot. konsultowanego projektu programu.

Na dzień 15 października 2019 r. Burmistrz zorganizował spotkanie z organizacjami, które zgłosiły uwagi do projektu Programu. Na wyznaczone spotkanie nie przybył żaden przedstawiciel organizacji.

Po zakończeniu konsultacji Burmistrz Gminy i Miasta Grójec przedłożył ostateczny Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” Radzie Miejskiej w Grójcu.