Znajdź w Grójcu

Urząd Stanu Cywilnego
Plac Wolności 2 (Ratusz)

Tel. 48 664-80-19, 48 664-26-30

Adres dla korespondencji: 05-600 Grójec ul. Józefa Piłsudskiego 47

Anna Solecka – kierownik

Anna Górecka – zastępca kierownika

Justyna Lewandowska - inspektor

Anna Romaniuk – inspektor

Iwona Traczyk – inspektor

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:

 1. sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów
 2. wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
 3. przyjmowanie dokumentów do ślubu cywilnego
 4. wydawanie zaświadczeń potrzebnych do zawarcia związku małżeńskiego wyznaniowego (konkordatowego)
 5. wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
 6. przyjmowanie oświadczeń o: powrocie do nazwiska osoby rozwiedzionej, uznaniu ojcostwa, pochodzeniu dziecka, nadaniu dziecku nazwiska męża matki
 7. wydawanie decyzji w sprawach:
 • sprostowania błędu pisarskiego w aktach stanu cywilnego
 • uzupełnienia, ustalenia treści aktu stanu cywilnego
 • wpisania aktu zagranicznego do polskich ksiąg
 • odtworzenia treści aktu stanu cywilnego
 • wpisania treści aktu zaginionego lub zniszczonego do ksiąg stanu cywilnego
 • skrócenia terminu zawarcia związku małżeńskiego
 • zmiany imion i nazwisk
 1. dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego na podstawie decyzji, protokołów, oświadczeń
 2. ewidencjonowanie i nanoszenie wzmianek w księgach stanu cywilnego na podstawie orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych oraz przypisków
 3. zawiadamianie właściwych organów ewidencji ludności o zarejestrowanych zdarzeniach mających wpływ na stan cywilny osób
 4. prowadzenie archiwum USC oraz właściwe zabezpieczenie zbiorów w tym archiwum
 5. współpraca z Archiwum Państwowym w zakresie przekazywania 100-letnich ksiąg stanu cywilnego
 6. przyjmowanie zgłoszeń oraz przygotowywanie wniosków o nadanie medalu „za długoletnie pożycie małżeńskie”
 7. sporządzanie testamentu alograficznego
 8. prowadzenie korespondencji konsularnej z zakresu stanu cywilnego,