Komunikaty

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu ogłasza nabór na stanowisko:
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Od kandydata oczekujemy umiejętności w zakresie :

• prowadzenie ksiąg rachunkowych,
• prowadzenie rozliczeń z ZUS,
• przygotowywanie i składanie deklaracji, sprawozdań, zgłoszeń wymaganych przepisami prawa
• sporządzanie zestawień należności i zobowiązań,
• sporządzanie sprawozdania finansowego na koniec roku obrotowego oraz w innych terminach wskazanych przez Pracodawcę,
• bieżące monitorowanie należności, bieżące monitorowanie zobowiązań,
• sporządzanie list płac z wykorzystaniem programu komputerowego, ewidencja podatków od osób fizycznych
• prowadzenie ewidencji osobowego funduszu płac oraz sporządzanie sprawozdań z zatrudnienia i wykonania funduszu płac.
• opracowywanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola jego wykonania,
• zapewnienie prawidłowości, terminowości i rzetelności sprawozdań finansowych składanych na zewnątrz przez jednostkę oraz ich analizę,
• opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości
• rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji Organizatora lub innych,
Wymagania:
• jest obywatelem polskim,
• ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
• nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
• cieszy się nieposzlakowaną opinią,
• ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości,
• ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości,
• jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
• znajomość ogólnych zagadnień z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, prawa zamówień publicznych, przepisów podatkowych
• znajomość obsługi komputera, w tym programów księgowych – preferowany Raks
• odpowiedzialność
• dodatkowy atut: umiejętność rozliczania projektów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub unijnych.
Oferujemy:
• 1/4 etatu
• godziny pracy - do uzgodnienia
• możliwości rozwoju, w szczególności w zakresie rozliczania projektów unijnych i krajowych
• przyjazną atmosferę pracy
Wymagane dokumenty:
• życiorys
• list motywacyjny
• kserokopia dyplomu ukończenia studiów
• kserokopie świadectw pracy
• kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
• oświadczenie o odpowiednim stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku
• oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (Wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z krajowego rejestru Karnego)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Biblioteki lub pocztą 05-600 Grójec, ul. J. Piłsudskiego 3 z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko księgowego” w terminie do 14 kwietnia 2008 r. Po upływie terminu do złożenia dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie Biblioteki zostanie podana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne. Z osobami tymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
Wymagane dokumenty: list motywacyjnych powinny być opatrzony klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz.926) oraz ustawa z dnia 22.03.1999 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2001 roku Nr 142, poz.1593 z późniejszymi zmianami).
Dyrektor MGBP
Kinga Majewska