Komunikaty

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Miejskiej w Grójcu, które odbędzie się w dniu 26 maja 2008 roku o godzinie 10°° /poniedziałek/ w sali konferencyjnej Ratusza w Grójcu przy Pl. Wolności 2. Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 21 kwietnia 2008 roku
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy i Miasta Grójec za ostatni okres.
5. Sprawozdanie z działalności Referatu Gospodarki Komunalnej.
6. Interpelacje i zapytania Radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
A. przyjęcia „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Grójec na lata 2008 – 2011 w perspektywie 2019 roku”,
B. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części miasta Grójca
C. nieodpłatnego nabycia działki gruntu oznaczonej nr Ew. 131/6 o pow. 2048 m2, położonej w obrębie Głuchów Gm. Grójec od Rolniczej Wspólnoty Gruntowej wsi Głuchów,
D. ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego gruntów gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej „Samopomoc” w Grójcu,
E. zmian w budżecie gminy i miasta w 2008 roku,
F. zmian w budżecie gminy i miasta w 2008 roku
G. wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego Pt. „Myśl planuj Działaj” Grójecki Program Integracji Społecznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
H. zmiany uchwały nr XXVI/176/08 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 17 marca 2008 roku,
I. ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
8. Sprawy różne i wolne wnioski.
9. Zakończenie Sesji.

Grażyna Stolarska
Przewodnicząca RM