Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

herbZ dniem 30.06.2019 roku następuje likwidacja kasy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.
Płatności na rzecz gminy można dokonywać:

- kartą płatniczą w budynku urzędu

- przelewem bankowym na konto urzędu 64 1240 5703 1111 0000 4901 3690

- w każdym oddziale Banku Pekao S.A. bez ponoszenia kosztów prowizji. Najbliższy oddział Banku Pekao S.A . znajduje się w Grójcu przy ul. Bankowej 11.

Komunikaty

BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRÓJEC
OGŁASZA
pierwsze przetargi ustne ograniczone na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w mieście Grójec

1/ działki ew. nr 792/7 i 872/14 o łącznej pow. 0,0159 ha
cena wywoławcza netto 29 079,-PLN (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych)
wadium 3000,- PLN (słownie: trzy tysiące złotych)
godz. przetargu  10oo

2/ działka ew. nr 792/8 o pow. 0,0014 ha
cena wywoławcza netto 2 394,-PLN (słownie: dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery złotych)
wadium 300,-PLN (słownie: trzysta złotych)
godz. przetargu  1030

Dla przedmiotowych działek Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/00057432/5. Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich. Przedmiotowe działki są o kształcie nieregularnym, wydłużonym, niemożliwym do racjonalnego zagospodarowania, dlatego mogą być wykorzystane tylko na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Zatem przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości sąsiednich, przylegających do przedmiotowego gruntu. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca,  zatwierdzonego uchwałą Nr XXXI/228/08 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 8 września 2008r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 189, poz. 6852) przedmiotowe działki znajdują się w obszarze o symbolu planistycznym 17.MN/U tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi nieuciążliwe.

Przetargi odbędą się w dniu 1 marca 2017r. w godzinach podanych przy poszczególnych działkach w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. J. Piłsudskiego 47, pok. nr 34 (sala konferencyjna na piętrze).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :
1. Wniesienie wadium w pieniądzu, który należy wpłacić na konto 47124057031111000048992268 Bank Pekao S.A. o/Grójec odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 24.02.2017r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu. Dowód wniesienia wadium powinien zawierać: nazwę miejscowości i numery nabywanych działek.
2. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu zobowiązane są do zgłoszenia swojego uczestnictwa w przetargu w terminie do dnia 23.02.2017r.
3. Okazanie komisji przetargowej: dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości, aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osoby prawnej.
Jeśli do przetargu przystępuje jeden z małżonków, wskazane jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka.
4. Posiadanie zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości przez cudzoziemców.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczy się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Organizator przetargu zawiadamia nabywcę w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w okresie 3 dni w sposób uzgodniony z oferentami.
W przypadku zaistnienia ważnych powodów Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy  i Miasta w Grójcu, pok. nr 3 i 2; tel. (48) 664-30-91 w. 58 i 56.


Grójec, 2017-01-24

BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRÓJEC

OGŁASZA

pierwsze przetargi ustne ograniczone na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w mieście Grójec

 

1/ działki ew. nr 792/7 i 872/14 o łącznej pow. 0,0159 ha

cena wywoławcza netto 29 079,-PLN (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych)

wadium 3000,- PLN (słownie: trzy tysiące złotych)

godz. przetargu  10oo

 

2/ działka ew. nr 792/8 o pow. 0,0014 ha

cena wywoławcza netto 2 394,-PLN (słownie: dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery złotych)

wadium 300,-PLN (słownie: trzysta złotych)

godz. przetargu  1030

 

Dla przedmiotowych działek Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr                            RA1G/00057432/5. Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich. Przedmiotowe działki są o kształcie nieregularnym, wydłużonym, niemożliwym do racjonalnego zagospodarowania, dlatego mogą być wykorzystane tylko na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Zatem przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości sąsiednich, przylegających do przedmiotowego gruntu. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca,  zatwierdzonego uchwałą Nr XXXI/228/08 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 8 września 2008r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 189, poz. 6852) przedmiotowe działki znajdują się w obszarze o symbolu planistycznym 17.MN/U tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi nieuciążliwe.

 

Przetargi odbędą się w dniu 1 marca 2017r. w godzinach podanych przy poszczególnych działkach w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. J. Piłsudskiego 47, pok. nr 34 (sala konferencyjna na piętrze).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1.        Wniesienie wadium w pieniądzu, który należy wpłacić na konto 47124057031111000048992268 Bank Pekao S.A. o/Grójec odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 24.02.2017r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu. Dowód wniesienia wadium powinien zawierać: nazwę miejscowości i numery nabywanych działek.

2.        Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu zobowiązane są do zgłoszenia swojego uczestnictwa w przetargu w terminie do dnia 23.02.2017r.

3.        Okazanie komisji przetargowej: dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości, aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osoby prawnej.
Jeśli do przetargu przystępuje jeden z małżonków, wskazane jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka.

4.        Posiadanie zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości przez cudzoziemców.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczy się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Organizator przetargu zawiadamia nabywcę w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w okresie 3 dni w sposób uzgodniony z oferentami.

W przypadku zaistnienia ważnych powodów Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy
i Miasta w Grójcu, pok. nr 3 i 2; tel. (48) 664-30-91 w. 58 i 56.

 

 

 

 

 

Grójec, 2017-01-24