Komunikaty

Wykaz
nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w 2017r.
 


1

Położenie nieruchomości

obręb Słomczyn gmina Grójec

2

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

1. KW nr RA1G/00054230/8
2. KW nr RA1G/00044869/3

3

Oznaczenie nieruchomości
i powierzchnia wg katastru nieruchomości

1.
-dz. ew. nr 366/33 o pow. 5,0000 ha
-dz. ew. nr 366/63 o pow. 4,3657 ha
2.
-dz. ew. nr 366/65 o pow. 4,1213 ha
-dz. ew. nr 366/67 o pow. 3,9559 ha
-dz. ew. nr 366/71, 366/74 i 366/77 o łącznej pow.2,7189ha
-dz. ew. nr 366/72, 366/75 i 366/84 o łącznej pow.1,5057ha
-dz. ew. nr 366/85 o pow. 1,5875 ha
-dz. ew. nr 366/78 o pow. 1,8372 ha wraz z udziałem wynoszącym ¼ części w prawie własności dz. ew. nr 366/79 o pow. 0,1693ha
-dz. ew. nr 366/80 o pow. 1,8949 ha wraz z udziałem wynoszącym ¼ części w prawie własności dz. ew. nr 366/79 o pow. 0,1693ha
-dz. ew. nr 366/86 o pow. 1,9368 ha wraz z udziałem wynoszącym ¼ części w prawie własności dz. ew. nr 366/79 o pow. 0,1693ha
-dz. ew. nr 366/87 o pow. 1,7840 ha wraz z udziałem wynoszącym ¼ części w prawie własności dz. ew. nr 366/79 o pow. 0,1693ha

4

Opis nieruchomości

obręb Słomczyn gmina Grójec
/obok giełdy samochodowej /

5

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (symbol planistyczny - PS )

6

Cena nieruchomości netto

1.
 dz. ew. nr 366/33 -                            2 165 500,- PLN
 dz. ew. nr 366/63 -                            1 890 800,- PLN
2.
 dz. ew. nr 366/65 -                            1 784 900,- PLN
 dz. ew. nr 366/67 -                            1 713 300,- PLN
 dz. ew. nr 366/71, 366/74, 366/77 -  1 177 600,- PLN
 dz. ew. nr 366/72, 366/75, 366/84 -     652 100,- PLN
 dz. ew. nr 366/85 -                               687 500,- PLN
 dz. ew. nr 366/78 -                               814 075,- PLN
 dz. ew. nr 366/80 -                               839 075,- PLN
 dz. ew. nr 366/86 -                               857 175,- PLN
 dz. ew. nr 366/87 -                               791 075,- PLN

7

Forma zbycia nieruchomości

Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni. Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.