Komunikaty

Wykaz
nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w latach 2017-2018


1

Położenie nieruchomości

Grójec ul. Mogielnicka 10 i 10A

2

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

kw nr RA1G/00067055/1
kw nr RA1G/00008838/3
kw nr RA1G/00002028/0

3

Oznaczenie nieruchomości
i powierzchnia wg katastru  nieruchomości

działka nr ew. 1373/1 o pow. 454 m2
działka nr ew. 1374/1 o pow. 463 m2
działka nr ew. 1978/2 o pow. 84 m2

 4

Opis nieruchomości

grunt niezabudowany

 5

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

zgodnie z planem miejscowym działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową (15Bwn-Mm)

6

Termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

7

Cena nieruchomości

nie dotyczy

8

Forma zbycia nieruchomości

nie dotyczy

9

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

10

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy (miesięczny czynsz dzierżawny)

225,- PLN netto

11

Termin wnoszenia opłat

do ostatniego dnia każdego miesiąca

12

Zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami niniejszy wykaz  został wywieszony na okres 21 dni.
  
Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.