Komunikaty

BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRÓJEC

OGŁASZA

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej
działki gruntu nr 11/10 położonej w obrębie Kośmin gm. Grójec

Cena wywoławcza wynosi 56 300,- PLN
Wadium wynosi 6000,- PLN

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/00020045/7. Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich.
Działka ewidencyjna nr 11/10 o powierzchni 0,0908 ha zabudowana jest budynkiem mieszkalnym przeznaczonym do rozbiórki.
Działka znajduje się na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 maja 2017r. o godz. 10oo w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, pok. nr 34 (sala konferencyjna na piętrze).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :
1. Wniesienie wadium w pieniądzu płatne na konto 47124057031111000048992268 Bank Pekao S.A. odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 12 maja 2017r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.
2. Okazanie komisji przetargowej: dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości, aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osoby prawnej. Jeśli do przetargu przystępuje jeden z małżonków, wskazane jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka.
3. Posiadanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości przez cudzoziemców.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczy się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Organizator przetargu zawiadamia nabywcę w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w okresie 3 dni w sposób uzgodniony z oferentami.
W przypadku zaistnienia ważnych powodów Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, pok. nr 3 i 2; tel. (48) 664-30-91 w. 58 i 56.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski