Komunikaty

BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRÓJEC

05-600 Grójec ul. J. Piłsudskiego 47

tel. 48/ 664 30 91, fax. 48/ 664 21 03

O G Ł A S Z A

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Słomczyn, gminy Grójec

Lp

Nr ew. działki

Pow. w ha

Cena wywoławcza netto

Wadium

1

366/33

5,0000

2 165 500,- PLN

300 000,- PLN

2

366/63

4,3657

1 890 800,- PLN

250 000,- PLN

3

366/65

4,1213

1 784 900,- PLN

240 000,- PLN

4

366/67

3,9559

1 713 300,- PLN

230 000,- PLN

5

366/71, 366/74

i 366/77

2,7189

1 177 600,- PLN

150 000,- PLN

6

366/72, 366/75

i 366/84

1,5057

652 100, PLN

70 000,- PLN

7

366/85

1,5875

687 500,- PLN

70 000,- PLN

8

366/78

z udziałem
w drodze wewn.

1,8372

814 075,- PLN

90 000,- PLN

9

366/80

z udziałem
w drodze wewn.

1,8949

839 075,- PLN

90 000,- PLN

10

366/86
z udziałem
w drodze wewn.

1,9368

857 175,- PLN

90 000,- PLN

11

366/87
z udziałem
w drodze wewn.

1,7840

791 075,- PLN

80 000,- PLN

Dla przedmiotowych działek Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgi wieczyste nr
RA1G/00054230/8 i RA1G/00044869/3. Nieruchomości nie są obciążone prawami osób trzecich. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Słomczyn przedmiotowe działki położone są na terenie obiektów magazynowych i składów oraz obiektów produkcyjnych (symbol planistyczny – PS).

Działki nr 366/78, 366/80, 366/86, 366/ 87 sprzedawane są wraz z udziałem wynoszącym po ¼ części w prawie własności dz. ew. nr 366/79 o pow. 0,1693 ha stanowiącej drogę wewnętrzną.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2017r. o godz. 10oo w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta
w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47, pok. nr 34 (sala konferencyjna na piętrze).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1. Wniesienie wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto 47124057031111000048992268 Bank Pekao S.A. odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 4 sierpnia 2017r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

2. Okazanie komisji przetargowej: dowodu wpłaty wadium z dopiskiem nr działki ew., dowodu tożsamości, aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osoby prawnej. Jeśli do przetargu przystępuje jeden z małżonków, wskazane jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka.

3. Posiadanie zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości przez cudzoziemców.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczy się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Organizator przetargu zawiadamia nabywcę w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w okresie 3 dni w sposób uzgodniony z oferentami.

W przypadku zaistnienia ważnych powodów Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy i Miasta
w Grójcu, pok. nr 3 i 2; tel. (48) 664-30-91 w. 58 i 56.

Grójec, dnia 31.05.2017r.