Komunikaty

BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRÓJEC
OGŁASZA

drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości niezabudowanej położonej w mieście Grójec

Działka ew. nr 792/8 o pow. 0,0014 ha
Cena wywoławcza netto 2 394,-PLN (słownie: dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery złotych)
Wadium 300,-PLN (słownie: trzysta złotych)

Dla przedmiotowej działki Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/00057432/5. Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich. Przedmiotowa działka jest o kształcie nieregularnym, niemożliwym do racjonalnego zagospodarowania, dlatego może być wykorzystana tylko na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Zatem przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości sąsiednich, przylegających do przedmiotowego gruntu. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca,  zatwierdzonego uchwałą Nr XXXI/228/08 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 8 września 2008r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 189, poz. 6852) przedmiotowa działka znajduje się w obszarze o symbolu planistycznym 17.MN/U tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi nieuciążliwe.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2017r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. J. Piłsudskiego 47, pok. nr 34 (sala konferencyjna na piętrze).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

  1. Wniesienie wadium w pieniądzu, który należy wpłacić na konto 47124057031111000048992268 Bank Pekao S.A. o/Grójec odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 25.08.2017r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu. Dowód wniesienia wadium powinien zawierać: nazwę miejscowości i numer nabywanej działki.
  2. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu zobowiązane są do zgłoszenia swojego uczestnictwa w przetargu w terminie do dnia 25.08.2017r.
  3. Okazanie komisji przetargowej: dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości, aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osoby prawnej.
    Jeśli do przetargu przystępuje jeden z małżonków, wskazane jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka.
  4. Posiadanie zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości przez cudzoziemców.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczy się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Organizator przetargu zawiadamia nabywcę w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w okresie 3 dni w sposób uzgodniony z oferentami.
W przypadku zaistnienia ważnych powodów Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu.
Pierwszy przetarg odbył się 1 marca 2017r.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, pok. nr 3 i 2; tel. (48) 664-30-91 w. 58 i 56.

Grójec, 2017-07-26

 

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski