Komunikaty

Grójec, 18-09-2017r.

Wykaz
nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
w 2017 r.

 

1

Położenie nieruchomości

miasto Grójec

2

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

KW nr RA1G/00000355/7

3

Oznaczenie nieruchomości
i powierzchnia wg katastru nieruchomości

Grunt o pow. 0,1543 ha oznaczony jako działki ew. nr 553/7 i 554/2.

4

Opis nieruchomości

Grunt o nieregularnym, wydłużonym kształcie, niemożliwy do racjonalnego zagospodarowania, może być wykorzystany tylko na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

5

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Tereny zabudowy usługowej z towarzyszącą funkcją mieszkaniową.

6

Cena nieruchomości netto

92 600,- PLN

7

Forma zbycia nieruchomości

Sprzedaż prawa własności w trybie przetargu ograniczonego.

 

Zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami niniejszy wykaz  został wywieszony na okres 21 dni.

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

 

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski