Komunikaty

BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRÓJEC

OGŁASZA

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej

działki gruntu nr 11/10 położonej w obrębie Kośmin gm. Grójec

Cena wywoławcza wynosi 56 300,- PLN

Wadium wynosi 6 000,- PLN

 

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/00020045/7. Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich.

Działka ewidencyjna nr 11/10 o powierzchni 0,0908 ha zabudowana jest budynkiem mieszkalnym przeznaczonym do rozbiórki.

Działka znajduje się na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2017r. o godz. 10oo w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, pok. nr 34 (sala konferencyjna na piętrze).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1. Wniesienie wadium w pieniądzu płatne na konto 47124057031111000048992268 Bank Pekao S.A. odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 20 października 2017r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

2. Okazanie komisji przetargowej: dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości, aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osoby prawnej. Jeśli do przetargu przystępuje jeden z małżonków, wskazane jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka.

3. Posiadanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości przez cudzoziemców.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczy się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Organizator przetargu zawiadamia nabywcę w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w okresie 3 dni w sposób uzgodniony z oferentami.

W przypadku zaistnienia ważnych powodów Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu.

Pierwszy przetarg odbył się 17 maja 2017r.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, pok. nr 3 i 2; tel. (48) 664-30-91 w. 58 i 56.

Grójec, 2017-09-19