Komunikaty

Grójec, 6-11-2017

W y k a z

nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w użyczenie w 2017 roku

na czas nieoznaczony na rzecz jednostki organizacyjnej – Publiczne Przedszkole nr 1

w Grójcu

1

Położenie nieruchomości

Grójec ul. Laskowa 6

2

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

kw nr RA1G/00053776/0

działka zabudowana

3

Oznaczenie nieruchomości

i powierzchnia wg katastru nieruchomości

działka nr ew. 3370/1 o pow.0,2065 ha, położona w obrębie 0001 Grójec, jednostka ewidencyjna 140605_4 Grójec-Miasto

4

Opis nieruchomości

lokal użytkowy o pow. 734,66 m²,

położony na trzech kondygnacjach budynku wielolokalowego

5

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

symbol planu miejscowego UO2

usługi oświaty

6

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

7

Termin wnoszenia opłat

nie dotyczy

     Zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

     niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni.

   Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu   nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

Burmistrz
Jacek Stolarski