Komunikaty

Grójec, 6-11-2017

W y k a z

nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w użyczenie w 2017 roku na czas nieoznaczony na rzecz jednostki organizacyjnej – Zakład Gospodarki Komunalnej

w Grójcu

1

Położenie nieruchomości

Grójec al. Niepodległości 9

2

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

kw nr RA1G/00000086/0

działka zabudowana

3

Oznaczenie nieruchomości

i powierzchnia wg katastru nieruchomości

działka nr ew. 1564 o pow. 1094 m2, położona w obrębie 0001 Grójec, jednostka ewidencyjna 140605_4 Grójec-Miasto

4

Opis nieruchomości

lokal użytkowy o pow. 142,46 m2

położony na parterze budynku wielo-lokalowego

5

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

symbol planu miejscowego AU7

obiekty administracji

6

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

7

Termin wnoszenia opłat

nie dotyczy

Zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni.

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu   nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

Burmistrz
Jacek Stolarski