Komunikaty

Grójec, dnia 3 listopada 2017 r.

Wykaz

nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w 2017 roku

1

Położenie nieruchomości

miasto Grójec ul. Józefa Piłsudskiego 3

2

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

RA1G/00045590/3

3

Oznaczenie nieruchomości

i powierzchnia wg katastru   nieruchomości

działka nr ew. 3164/15 o pow. 0,2066 ha

4

Opis nieruchomości

Działka zabudowana budynkiem Grójeckiego Ośrodka Kultury

5

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z planem miejscowym grunt położony jest na terenie zabudowanym obiektem usługowym z salą widowiskową (symbole 25.Bwa-U, 26.Nws-Zp, 30.Kwa-Pd).

6

Cena nieruchomości netto

3 338 502,-PLN

7

Forma zbycia nieruchomości

Przekazanie w drodze darowizny udziału ½ części w nieruchomości zabudowanej, na rzecz samorządowej instytucji kultury.

Zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni.

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

Burmistrz
Jacek Stolarski