Komunikaty

Grójec, dnia 3 listopada 2017 r.

Wykaz

nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w 2017 roku

1

Położenie nieruchomości

miasto Grójec ul. Al. Niepodległości 20

2

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

RA1G/00022834/9

3

Oznaczenie nieruchomości

i powierzchnia wg katastru   nieruchomości

działka nr ew. 1969/1 o pow. 0,0947 ha

4

Opis nieruchomości

Działka zabudowana budynkiem Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu

5

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z planem miejscowym grunt położony jest na terenie przeznaczonym pod obiekty administracji (symbol planistyczny AU8)

6

Cena nieruchomości netto

2 283 459,-PLN (w tym grunt: 317 245,-PLN, budynek: 1 966 214,-PLN)

7

Wysokość stawki procentowej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

0,3%

8

Termin wnoszenia opłaty

Do dnia 31 marca każdego roku

9

Zasad aktualizacji opłaty

Nie częściej niż raz na trzy lata

10

Forma zbycia nieruchomości

Oddanie gruntu w wieczyste użytkowanie i budynku we własność, w drodze bezprzetargowej, na rzecz samorządowej instytucji kultury

Zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni.

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

Burmistrz
Jacek Stolarski