Komunikaty

Grójec, 4-12-2017

W y k a z

nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w latach 2018-2020

1

Położenie nieruchomości

m. Grójec ul. Józefa Piłsudskiego 78

2

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

kw nr RA1G/00065613/7

3

Oznaczenie nieruchomości

i powierzchnia wg katastru nieruchomości

grunt o pow. 200 m2

część działki nr ew. 1803/12 o pow. 402 m2

4

Opis nieruchomości

grunt niezagospodarowany

5

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

zgodnie z planem miejscowym działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową z usługami

6

Termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

7

Cena nieruchomości

nie dotyczy

8

Forma zbycia nieruchomości

nie dotyczy

9

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

10

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy (czynsz)

2 000,- PLN netto

11

Termin wnoszenia opłat

do 28 lutego każdego roku

12

Zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

Zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni.

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

Burmistrz
Jacek Stolarski