Komunikaty

W y k a z

nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w 2017 r.

1

Położenie nieruchomości

gmina Grójec, miasto Grójec

ul. Aleja Niepodległości 5

2

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

kw nr RA1G/00020923/6      

działka nr ew. 3553

3

Powierzchnia nieruchomości  

0,1103 ha  

udział w 4187/70995 części

4

Opis nieruchomości

lokal nr 5A o pow. uż. 41,87 m2

5

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

działka zabudowana budynkiem wielorodzinnym

6

Termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

7

Cena nieruchomości lokalowej

87 714,00 PLN

8

Forma zbycia nieruchomości

bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu

9

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

I opłata – 25%

opłata roczna - 1%

10

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

11

Termin wnoszenia opłat

31 marca każdego roku

12

Zasady aktualizacji opłat

nie częściej niż raz w roku

     Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni.

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu   nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

Burmistrz
Jacek Stolarski