Komunikaty

BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRÓJEC

OGŁASZA

pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 0,1543 ha, położonej w mieście Grójec, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 553/7 i 554/2.

Cena wywoławcza netto wynosi 92 600,- PLN

Wadium wynosi 18 000,- PLN

Dla przedmiotowej działki Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/00000355/7. Nieruchomość obciążona jest prawem dzierżawy części działki nr 553/4 na okres od dnia 1 czerwca 2008r. do dnia 31 grudnia 2018r. na rzecz spółki Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o. o. oraz służebnością gruntową przejścia i przejazdu od ul. Mogielnickiej przez działkę nr 553/5 na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 554/3 i 555, do czasu wydzielenia z sąsiednich nieruchomości drogi gminnej. Przedmiotowy grunt jest o kształcie nieregularnym, wydłużonym niemożliwym do racjonalnego zagospodarowania, dlatego może być wykorzystany tylko na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Zatem przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości sąsiednich, przylegających do przedmiotowego gruntu. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójec, zatwierdzonego uchwałą nr XLVIII/368/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 20.01.2014r. (Dz. U. Woj. Maz. z dnia 14.02.2014r. poz. 1440) przedmiotowy grunt przeznaczony jest pod zabudowę usługową z towarzyszącą zabudową mieszkaniową – symbol planistyczny UUM17.

 Przetarg odbędzie się w dniu 24 stycznia 2018r. o godz. 10oo w siedzibie Urzędu Gminy  i Miasta w Grójcu ul. J. Piłsudskiego 47, pok. nr 34 (sala konferencyjna na piętrze).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

  1. Wniesienie wadium w pieniądzu, który należy wpłacić na konto 47124057031111000048992268 Bank Pekao S.A. o/Grójec odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 19 stycznia 2018r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu. Dowód wniesienia wadium powinien zawierać: nazwę miejscowości i numery nabywanych działek.
  2. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu zobowiązane są do zgłoszenia swojego uczestnictwa w przetargu w terminie do dnia 19 stycznia 2018r.
  3. Okazanie komisji przetargowej: dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości, aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osoby prawnej.
    Jeśli do przetargu przystępuje jeden z małżonków, wskazane jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka.
  4. Posiadanie zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości przez cudzoziemców.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczy się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Organizator przetargu zawiadamia nabywcę w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w okresie 3 dni w sposób uzgodniony  z oferentami.

W przypadku zaistnienia ważnych powodów Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, pok. nr 3 i 2; tel. (48) 664-30-91 w. 58 i 56.

Burmistrz
Jacek Stolarski