Komunikaty

W y k a z

nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

w 2018 r.

1

Położenie nieruchomości

Obręb Głuchów gmina Grójec

2

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

KW nr RA1G/00052088/3

3

Oznaczenie nieruchomości

i powierzchnia wg katastru   nieruchomości

działka nr ew. 38   o pow. 0,05 ha

4

Opis nieruchomości

Działka gruntu rolnego o wydłużonym kształcie, bez dostępu do drogi publicznej.

5

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Działka niezagospodarowana, brak planu miejscowego, w studium położona jest w obszarze terenów łąk, pastwisk i dolin nadrzecznych.

6

Cena nieruchomości

5 500,- PLN

7

Forma zbycia nieruchomości

Sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego

Zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni.

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

Burmistrz
Jacek Stolarski