Komunikaty

BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRÓJEC

OGŁASZA

pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności gminnego gruntu rolnego niezabudowanego, położonego w obrębie Głuchów gminy Grójec, oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 38 o powierzchni 0,05 ha.

Cena wywoławcza wynosi 5 500,- PLN

Wadium wynosi 500,- PLN

Dla przedmiotowej działki Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/00052088/3. Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich. Przedmiotowa działka jest niezabudowanym gruntem rolnym o pow. 0,05 ha, o kształcie nieregularnym, silnie wydłużonym i nie posiada dostępu do drogi publicznej. Zatem przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości sąsiednich przylegających do działki nr 38. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grójec, przyjętym uchwałą nr XXVII/213/00 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 18.12.2000r. przewidziano tereny łąk, pastwisk i dolin nadrzecznych.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 marca 2018r. o godz. 10oo w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. J. Piłsudskiego 47, pok. nr 34 (sala konferencyjna na piętrze).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Wniesienie wadium w pieniądzu, który należy wpłacić na konto 47124057031111000048992268 Bank Pekao S.A. o/Grójec odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 23 marca 2018r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu. Dowód wniesienia wadium powinien zawierać: nazwę wsi i numer nabywanej działki.

2. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu zobowiązane są do zgłoszenia swojego uczestnictwa w przetargu w terminie do dnia 23 marca 2018r.

3. Okazanie komisji przetargowej: dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości, aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osoby prawnej.
Jeśli do przetargu przystępuje jeden z małżonków, wskazane jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka.

4. Posiadanie zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości przez cudzoziemców.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczy się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Ulegnie ono przepadkowi, gdy oferent uchyli się od zawarcia umowy w okresie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w okresie 3 dni w sposób uzgodniony z oferentami.

W przypadku zaistnienia ważnych powodów Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. J. Piłsudskiego 47 pok. nr 3, 2; tel. (48) 664-30-91 w. 58 lub 56.

Grójec, 2018-02-20

Burmistrz
Jacek Stolarski