Komunikaty

Grójec, 9-07-2018

W y k a z

nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w 2018 r.

1

Położenie nieruchomości

ul. Fabryczna 1B, 05-600 Grójec

2

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

kw nr RA1G/00071040/4

3

Oznaczenie nieruchomości

i powierzchnia wg katastru nieruchomości

działka nr ew. 3008/18 o pow. 0,3084 ha

4

Opis nieruchomości

grunt zabudowany

5

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

przeznaczeniem są obiekty służące działalności w zakresie produkcji, logistyki i usług wielkopowierzchniowych (PTU 2A)

6

Wartość nieruchomości

176 200,- PLN

7

Forma zbycia nieruchomości

sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego

Zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni.

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

Z-ca Burmistrza
Tadeusz Krzyżanowski