Komunikaty

Grójec, 2018-09-10

Wykaz

nieruchomości gminnej przeznaczonej do zbycia w 2018 r.

1

Położenie nieruchomości

gmina Grójec, miasto Grójec

ul. Józefa Piłsudskiego 3

2

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

kw nr RA1G/00045590/3.      

działka nr ew. 3164/15

3

Powierzchnia nieruchomości  

0,2066 ha  

udział w 25430/78800 części

4

Opis nieruchomości

lokal nr 2 o pow. uż. 215,10 m2

pomieszczenia przynależne o pow. uż. 39,20 m2

5

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

nieruchomość zabudowana budynkiem Grójeckiego Ośrodka Kultury

6

Termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

7

Cena nieruchomości lokalowej

793 796 PLN

8

Forma zbycia nieruchomości

bezprzetargowa na rzecz samorządowej instytucji kultury

9

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

10

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

11

Termin wnoszenia opłat

nie dotyczy

12

Zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

 Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni.

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu   nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.