Komunikaty

Grójec, 2018-09-17

W y k a z

nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w 2018 r.

1

Położenie nieruchomości

gmina Grójec, miasto Grójec

ul. Józefa Piłsudskiego 94E

2

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

kw nr RA1G/00081411/9      

działki nr ew. 3664/11, 3664/13

3

Powierzchnia nieruchomości  

0,1979 ha  

udział w 3901/139235 części

4

Opis nieruchomości

lokal nr 2 o pow. uż. 36,10 m2

piwnica o pow. uż. 2,91 m2

5

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

nieruchomość zabudowana budynkiem wielorodzinnym

6

Termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

7

Cena nieruchomości lokalowej

87 200 PLN

8

Forma zbycia nieruchomości

bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu

9

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

10

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

11

Termin wnoszenia opłat

nie dotyczy

12

Zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni.

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.